Spørsmål og svar

Dyskalkuli?

jeg har hatt problemer med matematikk hele mitt liv, aldri forstått det selv hvor hardt jeg har arbeidet med matte. Jeg er ferdig på vgs studiespesialsering. men strøyk i matematikk 1P og 2P. Nylig foreslo mi søster at jeg kanskje hadde dyskalkuli? Vet dere hvordan jeg kan få testet meg og hvis jeg blir påvist dyskalkuli, hva kan jeg gjøre da?

For å få svar på om du har dyskalkuli/matematikkvansker, kreves det at du blir utredet for matematikkvansker. Du kan selv ta kontakt med PP-tjenesten i din kommune og be om en utredning av vanskene.

Hvis du har matematikkvansker er det viktig å vite om hvilke muligheter du har i forhold til videre utdannelse. Her er noen begreper som er viktige å vite noe om og mulighetene dine:

Forskjell på vitnemål og kompetansebevis

Når det gjelder videre skolegang har alle som har fullført en utdanning rett til å få opplæringen dokumentert. Med dokumentert menes å få et vitnemål, eventuelt fag-/svennebrev eller et kompetansebevis som bekrefter utdanningen din. For at du skal kunne få vitnemål, må alle fagene som kreves, være bestått. Stryker man, i for eksempel matematikk, mottar man ikke et vitnemål, men et kompetansebevis.

Generell studiekompetanse
Det generelle grunnlaget for opptak til universiteter og høyskoler, skal normalt være: Vitnemål om bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse,

eller

fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kunne dokumenter minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning. Omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste kan også regnes som arbeidserfaring. Deltidsarbeid kan omregnes til fulltidsarbeid.

For begge alternativene kreves følgende fag fra videregående opplæring (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) som må være bestått med karakteren 2 eller bedre.

Realkompetanse
Har du ikke vitnemål, men for eksempel et kompetansebevis, har du krav på å få vurdert om du er kvalifisert for et bestemt studium på grunnlag av din realkompetanse. Du må da være 25 år eller eldre, og kunne dokumentere din realkompetanse. Det er kunnskaper du har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte.

Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonene i forhold til det faget som du ønsker å studere, og finne fram til egnete og hensiktsmessige framgangsmåter for slike vurderinger. Du som søker må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse.

Dispensasjon

Institusjonene (høyskolen eller universitetet) kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere som er yngre enn 24 år i opptaksåret. Vilkåret for slik dispensasjon er at søkeren kan dokumentere at det ikke har vært mulig, på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller lignende, å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt blir stilt for å bli tilkjent generell studiekompetanse. Derfor er det viktig for deg å ha dokumentasjon på matematikkvanskene.

Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonene i forhold til det faget som du ønsker å studere, og finne fram til egnete og hensiktsmessige framgangsmåter for slike vurderinger. Du som søker må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse.

For nærmere beskrivelse av fagene, se Kapittel 4. Spesielle opptakskrav: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20070131-0173.html#map001

Lykke til på veien videre!

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring