Vurdering og kartlegging

Læringsstøttende prøver i matematikk består av flere delprøver. Prøven Tall kartlegger misoppfatninger knyttet til posisjonssystemet. Oppgavene tester om elevene forstår oppbyggingen av posisjonssystemet (prinsippet om at hver plass er en tierpotens) og om de kjenner navnet til plassverdiene. I tillegg tester oppgavene bruken av null som plassholder og forståelsen av desimaltall.

Undervisningsopplegg knyttet til Tall gir eksempler på hvordan læreren kan tilrettelegge undervisningen slik at misoppfatninger blir fremhevet, og at elevene gjennom diskusjoner og refleksjoner får mulighet til å utvide begrepsforståelsen sin. God innsikt i ulike egenskaper til og relasjoner mellom tall, og evne til å anvende disse, er viktig for å kunne utvikle fleksible og hensiktsmessige strategier.

Misoppfatninger:

  • Null som plassholder
    Beskriver at null fyller opp en tom plass i posisjonssystemet, for eksempel for å skille et tall som 401 fra tallet 41. Siden null også brukes i betydningen “ingen”, for eksempel som svar på subtraksjonen 12 –Oppgave som avslører misoppfatninger knyttet til tall 12, tenker en del elever at de bare kan kutte ut null i tall og i utregninger. I eksemplet til høyre vil de svare at 4,2 er minst, fordi de ser bort fra nullene i 4,009, og da er 2 mindre enn 9 og 1594.

  • Desimaltall som par av hele tall
    Beskriver når elevene ser på desimaltallet som et tall sammensatt av to uavhengige hele tall som er skilt fra hverandre med et komma. For disse elevene vil 4,2 være minst av tallene i eksemplet til høyre, fordi 2 er mindre enn 009 og 1594.
  • Antall desimaler avgjør størrelsen til tallet

    Dette kan bety at jo flere desimaler, jo større tall. Elever i denne misoppfatningen vil svare at 4,2 er det minste tallet, fordi det har færrest desimaler. Dersom elevene, mer eller mindre konsekvent, mener at tallet med flest desimaler er minst, kan det for eksempel skyldes at de tenker at tusendeler er mindre enn tideler. Disse elevene vil svare at 4,1594 er minst, fordi det har flere desimaler enn 4,2 og 4,009.

Eksempler på andre misoppfatninger knyttet til desimaltall finner du under Andre problemer knyttet til tall.  

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring