Regning i ulike fag - tekster og matrise

 

FAG

Aspekter ved regning

Progresjon i regneferdighet

Engelsk

 • bruke relevante matematiske begreper på engelsk i ulike situasjoner

 • kjenne til måleenheter som brukes i engelskspråklige land

 • forstå og kommunisere om tall

 • grafiske framstillinger, tabeller og diagrammer

Utvikle en matematisk begrepsforståelse i engelsk gjennom å bruke tall og regning i tilknytning til dagliglivet og generelle og faglige emner.

Kroppsøving

 • måle lengder, tider og krefter

 • grafiske framstillinger, tabeller og diagrammer

Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne foreta enkle målinger til å kunne planlegge og gjennomføre treningsarbeid.

Kunst og håndverk

 • arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer

Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne gjenkjenne og forstå regneaspektene i faget til å kunne sammenlikne, presentere, vurdere og analysere disse på fagets premisser.

Mat og helse

 • omgjøring av måleenheter

 • regne med brøk og desimaltall

 • grafiske framstillinger, tabeller og diagrammer

 • regne med forhold (næringsinnhold og pris)

Regneferdigheten utvikler seg her fra å kunne foreta enkle omgjøringer mellom måleenheter og regne med brøk og desimaltall, til å kunne vurdere og analysere i forhold til pris og næringsinnhold.

Matematikk

 • bruke symbolspråk, matematiske begrep, fremgangsmåter og varierte strategier til problemløsning og utforskning

 • kjenne igjen og beskrive situasjoner der matematikk inngår

 • bruke matematiske metoder til å behandle problemstillinger

 • kommunisere og vurdere gyldigheten av løsninger

Regneferdigheten utvikler seg fra grunnleggende tallforståelse, kjenne og løse problemer ut fra enkle situasjoner til å analysere og løse et spekter av komplekse problem med et variert utvalg av strategier og metoder.

I tillegg å bruke ulike hjelpemiddel i økende grad.

Musikk

 • mønster, variasjoner og former i musikkens grunnelementer

 • beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk

Utvikle forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk gjennom å gjenkjenne og anvende musikkens grunnelementer.

Naturfag

 • bearbeide, innhente og framstille tallmateriale

 • bruke begreper, måleinstrumenter, formler og grafikk

 • sammenligne, vurdere og argumentere for gyldigheten av beregninger, resultater og framstillinger

Regneferdigheten utvikler seg fra å bruke enkle metoder for opptelling og klassifisering til å kunne vurdere valg av metoder, begreper, formler og måleinstrumenter.

Gjøre gradvis mer avanserte framstillinger og vurderinger og bruke regning i faglig argumentasjon.

Norsk

 • tolke og forstå informasjon i tekst som inneholder tall og størrelser eller geometriske figurer

 • vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk.

Utviklingen innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

RLE

 • anvende ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på

 • å finne frem i religiøse skrifter (tallforståelse)

 • møte matematiske uttrykk og tallsymbolikk

 • tolke og bruke statistikk

 • gjenkjenne og bruke geometriske mønstre

Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne gjenkjenne og forstå regneaspektene i faget til å kunne sammenlikne, presentere, vurdere og analysere disse på fagets premisser.

 

Samfunnsfag

 • hente inn, arbeide med og vurdere talltilfang om faglige tema, og framstille dette i tabeller, grafer og figurer

 • bruke og sammenligne, analysere og presentere statistisk tallmateriale

 • gjennomføre undersøkelser med telling og regning, bruke samfunnsfaglige databaser og kritisk tolke tallmateriale

 • bruke målestokk, regne med tid, og å bruke regning til å forvalte pengebruk og personlig økonomi

Ferdigheten utvikles gjennom å finne og mestre strategier for telling, klassifisering, bruk og framstilling av data. Evnene til å sammenfatte, sammenligne og tolke statistisk informasjon. Analyse, kritisk bruk og vurdering av data.

Fremmedspråk

 • forstå og bruke fremmedspråket i forbindelse med kvantifisering, beregninger, målinger og grafiske framstillinger i hverdagslige sammenhenger

Utvikle en matematisk begrepsforståelse i språket gjennom å bruke tall og regning i tilknytning til dagliglivet og generelle og faglige emner.

Engelsk fordypning

 • supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk

 • utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker

 

Norsk fordypning

 • forutsetter et annet språk enn verbalspråket

 • begrepsforståelse , logisk resonnement og problemløsning

 • forståelse for form, system og komposisjon

 • arbeid med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk

 

Utdanningsvalg

 • kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer

 

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring