Regning og skoleutvikling

På denne siden finner du ulike ressurser som knytter regning til skolebasert kompetanseutvikling. Ressursene er basert på prinsippene for skolebasert kompetanseutvikling og erfaringer involverte kompetansemiljøer har fått så langt i prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling". Ressursene er fordelt under de tre boksene ovenfor. I de tre boksene vil du finne én eller flere ressurser som kan bidra til å utvikle forståelsen for regning i personalet på ulike måter. Det er også lagt opp til at forarbeid og etterarbeid skal være en del av arbeidet med ressursene. Det er viktig at prosjektgruppen legger til rette for at forarbeidet blir gjennomført og setter av god tid til etterarbeid med refleksjon. Prosjektgruppen må også sette av god tid i sitt etterarbeid til å systematisere og analysere det arbeidet lærerne har gjort i forbindelse med ressursene. Det vil danne utgangspunktet for det videre arbeidet i satsningen.

Ressursene bygger ikke på hverandre og må derfor ikke gjøres i en bestemt rekkefølge, men vi anbefaler alle å starte med å forankre regning i personalet. Dette vil gi et godt felles fundament å bygge videre på.

Hver enkelt skole må selv vurdere hvilke ressurser de ønsker å bruke og gjøre nødvendige tilpasninger for at ressursene skal fungere så godt som mulig. For de som er helt i startfasen anbefaler vi å arbeide med læreplanforståelse etter at regning er forankret i personalet. Ressursene er beregnet for hele personalet og følger en IGP-struktur, men ressursene kan tilpasses til å følge andre strukturer for utvikling.

IGP -modellen

I – Individuelt arbeid. Den enkelte deltaker arbeider individuelt med ett eller flere spørsmål om et tema, en tekst, eller lignende. Det er viktig at deltakerne noterer ned sitt arbeid.

G – Arbeid i team/gruppe. Deltakerne legger fram sine individuelle svar for hverandre på gruppa, og gruppa drøfter de individuelle svarene i fellesskap. Med utgangspunkt i gruppediskusjonen utarbeider gruppa et felles svar på spørsmålene, som de leverer inn eller forbereder en presentasjon.

P – Plenum. Teamene/gruppen presenterer sine skriftlige svar for de andre. Dette kan gjøres på ulike måter for eksempel som en PowerPoint-presentasjon, torgkafé, verdenskafé, eller lignende.

Etter at alle gruppene har presentert sitt arbeid må prosjektgruppa systematisere og analysere deltakernes arbeid. Dette arbeidet danner grunnlaget for det videre arbeidet og hvilke valg som bør gjøres i skolens videre utviklingsarbeid.

De ulike stegene vil være nærmere beskrevet i ressursene. 

Valg av satsningsområde bør være et resultat av et felles ønske blant lærerne. Uten et felles ønske om satsningsområde kan satsningen føles som et påtvunget utviklingsprosjekt som i sin tur gjør at personalet ikke drar i samme retning. Det anbefales at skolen i fellesskap har valgt satsningsområdet på bakgrunn av lærernes og skoleledelsens ønske før skolen tar i bruk ressursene på denne siden.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring