PPT

Matematikksenteret har, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet, i oppgave å utvikle støtte- og veiledningsmateriell opp mot PP-tjenesten. Her presenterer vi materiell som kan være aktuelt for PP-tjenesten.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Matematikk er en del av vår globale kulturarv og spiller en sentral rolle i menneskers dannelse. Matematisk kompetanse er vesentlig for aktive deltakelse i samfunnet og bør betraktes som en menneskelig rettighet.

Matematikkvansker er ikke et entydig og definert fagområde, og ulike fagmiljøer definerer det på ulike måter. Dette gjelder også hvordan årsaker betraktes. I kartleggingssammenheng er det vesentlig å se på matematikkvansker tett forbundet med tilretteleggelser, undervisningen og læringsmiljøet.

Vi ser en fremvekst av dynamiske og dialogiske tilnærminger når det gjelder pedagogers arbeid med å søke informasjon om barn, unge og voksnes læring og utbytte av opplæring. Samt større vektlegging av vurdering for og som læring.

Forankring i lovverk og forskrifter

Lovverket poengterer at hovedhensikten med spesialpedagogisk hjelp er å bidra til at barn blir bedre rustet til å begynne i skolen. I tillegg fremheves det å identifisere pedagogiske og didaktiske behov, samt utvikle støttende tilretteleggelser. Det å kategorisere elever eller grupper av elever er underordnet, behovet for spesialundervisning vurderes i forhold til tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og ikke årsaken til behovet. 

I sakkyndighetsarbeidet skal en vektlegge både faktorer knyttet til individ og systemperspektiv. Dette må speiles opp mot den opplæringen som allerede pågår. I en slik sammenheng kan også egenvurderinger av elever være viktige bidrag.

Det anbefales å se lovverket i sammenheng med modell for kartleggings- og tiltaksprosesser. En modell som vektlegger systematiske og akkumulative problemløsningsprosesser i arbeidet.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring