Matematiske samtaler med barn

Matematiske samtaler i barnehagen er helt sentralt for å fremme barnas språklige og matematiske utvikling.

Her får du mulighet til å reflektere over hva som kjennetegner et godt miljø for utforskende og fleksible matematiske samtaler i barnehagen, og du kan prøve ut varierte spørsmål og kommentarer som fremmer matematisk tenkning. Målet er ikke å øke mengden av samtaler, men å øke mengden av samtaler med høy kvalitet.

Individuelt arbeid

 • Les Matematiske samtaler i barnehagen
 • Marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller interessante.
 • I teksten presenteres det mange eksempler på spørsmål og kommentarer som kan brukes i barnehagesammenheng. Noter ned noen av spørsmålene som du ønsker å prøve ut.

Gruppearbeid I

 • Drøft momenter dere har markert mens dere leste  «Matematiske samtaler i barnehagen». Løft frem spørsmålene dere ønsker å prøve ut og diskuter i hvilke sammenhenger i barnehagen de kan brukes.
 • Dere skal parvis planlegge en matematisk aktivitet i barnehagen. Tema for samtalen kan være knyttet til hva som helst innen fagområdet. Velg dere 2-3 spørsmål som dere stiller barna i løpet av samtalen, og tenk gjennom hvilken respons dere tror barna kommer til å gi. Det er umulig å planlegge alle spørsmål som skal stilles siden de i stor grad bestemmes ut fra barnas bidrag og respons. Likevel er det verdifullt å planlegge noen spørsmål som dere vil ha ekstra fokus på.

Tenk spesielt gjennom:  

 • Hvordan dere bruker de ulike spørsmålene for å fremme barnas resonnement
 • Hvordan dere får barna til å bidra i samtalen både verbalt og non-verbalt
 • Hvordan dere får barna delaktige i hverandres tenkning

Utprøving med barna

 • Velg hvem av dere som gjennomfører samtalen. Den andre i paret støtter, veileder, kommenterer og bidrar fra sidelinjen. Det er fint hvis dere underveis i aktiviteten tar en eller flere "pauser" for å diskutere/reflektere sammen omkring det som skjer der og da. Refleksjonen omkring aktiviteten og spørsmålene finner dermed sted direkte i situasjonen. Skriv gjerne ned momenter, kommentarer, observasjoner som dere ønsker å snakke mer om i etterkant av aktiviteten.
 • Prøv gjerne samme aktivitet flere ganger. Varier hvordan spørsmålene stilles, hvilke ord det fokuseres på, hvordan rekvisitter/utstyr blir benyttet osv. Lek dere med ulike måter å samtale på og legg merke til hvordan samspillet med barna endrer seg. 

Gruppearbeid II

 • Diskuter utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt og erfaringer fra gjennomføringen. I hvilken grad klare dere å lede barnas oppmerksomhet mot matematikken som ble utforsket? I hvor stor grad spilte dere videre på barnas innspill? Hvordan endret samtalen seg når dere stilte andre typer spørsmål eller endret egne handlinger?

Tenk spesielt gjennom:

 • Hva vil dere ta med dere til andre situasjoner i barnehagen?
 • Hva var utfordrende for dere?
 • Hva var utfordrende for barna?
 • Hvilke erfaringer knyttet til matematikklæring generelt vil dere ta med dere videre?

Hvis dere ønsker å lese mer knyttet til Matematiske samtaler anbefaler vi artikkelen Samtaletrekk - redskap i matematiske diskusjoner av Kjersti Wæge.