Bruk av digitale verktøy i barnehagen

Digitale verktøy kan være så mye. Det kan for eksempel være digitalkamera, datamaskin, mobiltelefon, skanner, lydopptaker, robot eller nettbrett - og kan være like naturlig i det matematiske arbeidet som klosser, bøker og spill.

Digitale verktøy blir løftet frem som en naturlig del av et rikt og allsidig læringsmiljø i barnehagen i rammeplan for barnehagen. I kapittelet om antall, rom og form står det at personalet skal bruke digitale verktøy som et av flere typer materiell for å inspirere barna til matematisk tenkning. Digitale verktøy kan derfor være like naturlig i det matematiske arbeidet som klosser, bøker og spill.

Antallet applikasjoner vokser raskt, og i tillegg finnes det mange muligheter for å bruke eksempelvis film, bilder eller internett for å berike det matematiske innholdet. Bruk av digitale verktøyet skal underbygge den leken og læringen som skjer i barnehagen, og barna skal være i kreative og skapende prosesser. Det betyr at teknologien skal støtte forståelsen til barna gjennom å bringe inn nye muligheter og andre perspektiver.

Denne ressursen om applikasjoner i barnehagen kan inspirere til matematisk utforskning og samtaler. Personalet bør sammen vurdere hensiktsmessig og etisk bruk av mulighetene som teknologi tilbyr.

Individuelt arbeid

I rammeplanen legges det vekt på at digitale verktøy ikke skal dominere som arbeidsmåte eller være noe barna bruker alene. Personalet skal være aktive sammen med barna, og sørge for at bruken gir merverdi i det pedagogiske arbeidet. Tenk gjennom og skriv en liste over hvilke digitale verktøy dere bruker i din barnehage knyttet til antall, rom og form. Marker på listen på hvilken måte barn og voksne er aktive sammen med hvert enkelt verktøy.

Les teksten om muligheter med applikasjoner. Tenk gjennom hva som gjør en applikasjon så god at dere ønsker å la barna bruke den. Lag en liste med kriterier.

Utprøving

To og to skal dere nå prøve ut applikasjonen dere har planlagt, sammen med barna. Tenk gjennom hvordan bruken av applikasjonen henger sammen med kvalitetssikringsskjemaet dere fylte ut. Skriv stikkord under utprøvingen og ha disse med til etterarbeidet. 

Refleksjon og analyse

Dere skal nå i dele erfaringer fra utprøvingen av appen med barna. Ta utgangspunkt i følgende refleksjonsspørsmål i samtalen:

  • Ble utprøvingen slik dere forventet under planleggingen? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva var mest overraskende? Hva var mest utfordrende?  
  • I hvilken grad var kvalitetssikringsskjemaet til hjelp når dere skulle velge applikasjon, og under utprøvingen sammen med barna? Hvordan bør skjemaet eventuelt revideres eller utvides?
  • Diskuter hva barna lærte av å bruke akkurat den applikasjonen dere valgte ut. Hvordan møter dere og barna det samme matematiske innholdet i andre sammenhenger i barnehagehverdagen?
  • Velg ut en eller flere nye app-er dere ønsker å prøve ut med barna fremover. Samarbeid med kolleger både underveis i utprøvingen og i felles refleksjon i ettertid. For hver applikasjon dere bruker kan dere fylle ut kvalitetssikringsskjemaet kontinuerlig. Lag gjerne en liste over applikasjoner dere ønsker å bruke i barnehagen, og la denne listen være i stadig utvikling og endring.