Vil du samarbeide med Matematikksenteret?

Illustrasjonsbilde av lærere som jobber sammen
Matematikksenteret er en del av lærerutdanningen ved NTNU, og er en naturlig samarbeidspartner for kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å øke kvaliteten i matematikkopplæringen, bidra til økt motivasjon og interesse for faget, og å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning.

Den nye modellen for kompetanseutvikling betyr at barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner selv har ansvar for lokalt kompetanseutviklingsarbeid. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med universiteter og høgskoler (UH-sektoren).  

Matematikksenteret tilbyr kompetanseutvikling for å bedre elevenes læring og motivasjon i matematikk, og tilbudet er organisert i pakker og moduler som kan settes sammen på ulike måter. På den måten kan skolen tilpasse kompetanseutviklingen til eget behov. Alle modulene bygger på erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer god læring og motivasjon i matematikk.  

Matematikksenteret kan:  

  • samarbeide med ledelsen i å kartlegge skolens behov og lage en plan for kompetanseutviklingen 

  • støtte ledelsen i organiseringen av kompetanseutviklingen 

  • gjennomføre samlinger med utgangspunkt i modulene og pakkene 

  • samarbeide med ledelsen i å evaluere kompetanseutviklingen 
     

Overordnede tema for pakkene: 

  • Ambisiøs og utforskende matematikkundervisning Realfagsløyper 

  • Dybdelæring Realfagsløyper 

  • Relevans og anvendelse Realfagsløyper 

  • Språk og kommunikasjon Realfagsløyper 

 
Vil dere samarbeide med oss?  

Matematikksenteret har ca. 40 ansatte, hvor de fleste har bakgrunn som lærere fra grunnskolen, videregående skole, lærerutdanning eller som barnehagelærere. Vi forsker på matematikkdidaktikk, og utvikler arbeidsmetoder og læringsressurser. Våre ansatte jobber tett med både praksisfeltet, lærerutdanningene, høgskoler og universitet.  
 
Har din skole eller kommune lyst til å samarbeide med Matematikksenteret? 
Kontakt oss  

Matematikksenteret er et ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for bedre matematikkundervisning, i tett samarbeid med praksisfeltet. Som en del av NTNU er vi en naturlig samarbeidspartner i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.

Hva er ny modell for kompetanseutvikling i skolen?  

Det er fylkesmannen som forvalter de statlige midlene til kompetansetiltak. Fra 2019 tildeles disse midlene de regionale samarbeidsfora. Hver kommune skal etablere slike samarbeidsfora som bestemmer hvilke tematiske områder som skal satses på, og dermed hvilke aktører i UH-sektoren som er naturlig å samarbeide med. Målet er å etablere langsiktig og forutsigbart samarbeid med god kvalitet på kompetanseutviklingstiltak.  

Les mer om ny modell for kompetanseutvikling i skolen i Stortingsmelding 21 (2016-17): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen  

 

Realfagsløyper - tilrettelagt kompetanseutvikling for skoler og barnehager

Realfagsløyper er tidenes satsing på kompetanseutvikling i realfagene i Norge. Gjennom disse gratis, nettbaserte ressursene bistår vi flere barnehager og skoler med kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk.  
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Matematikksenteret og Naturfagsenteret. 

 

Realfagskommuner – en “pilot” for DEKOM

En realfagskommune utvikler lokale strategier og forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig med realfag.  

Alle realfagskommunene får faglig støtte og veiledning fra universitets- og høgskolemiljøer, og Matematikksenteret har både koordinert utviklingsarbeidet og utviklet arbeidsmåter i samarbeid med kommunene. Erfaringene fra Realfagskommuner er svært relevant i ny modell for kompetanseutvikling i skolen.  

Etableringen av realfagskommuner er et av hovedtiltakene i Regjeringens realfagsstrategi 

MAM – Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning

Ønsker du og dine kolleger å utvikle dere som matematikklærere? Matematikksenteret har utviklet ressurser som skoler eller lærergrupper kan bruke til kompetanseheving. MAM-programmet gir lærere hjelp til å undervise på en måte som bidrar til dybdelæring i matematikk. 

Les mer om MAM