Digitale verktøy på eksamen

Våren 2016 innførte Utdanningsdirektoratet krav til bruk av digitale verktøy for alle eksamenskoder i matematikk i grunnskolen og i videregående skole.

Ved å jobbe målrettet med digitale verktøy gjennom hele skoleåret, kan vi øke elevenes matematikkforståelse. Her gir vi konkrete eksempler på hvordan det kan gjøres, med didaktiske begrunnelser. Eksemplene er hentet fra eksamensoppgaver gitt på ungdomstrinnet og på videregående skole. Vi har valgt ut oppgaver som er hensiktsmessig å løse med graftegner, regneark og CAS, samt noen oppgaver som er fornuftig å løse med et dynamisk geometriprogram. Vi presenterer også ulike metoder for å lage gode, digitale besvarelser.

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene og er integrert i læreplanmålene gjennom hele utdanningsløpet i Norge. Ferdigheten er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv. I læreplanen for matematikk fellesfag står det følgende om digitale ferdigheter:

… å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til berekningar, problemløysing, simulering og modellering. Vidare vil det seie å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med formålstenlege verktøy, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat. Utvikling i digitale ferdigheiter inneber å arbeide med samansette digitale tekstar med aukande grad av kompleksitet. Vidare inneber det å bli stadig meir merksam på den nytten digitale verktøy har for læring i matematikkfaget.

Elevene skal lære å bruke digitale verktøy på hensiktsmessige måter og i ulike sammenhenger, noe som er svært viktig i en verden som stadig blir mer og mer digital. Digitale verktøy har også blitt kraftigere, mer brukervennlige og lettere tilgjengelig enn før. Verktøyene gir lærere bedre muligheter til å tilpasse undervisningen og å gjøre matematikk mer interessant for elevene, for eksempel ved å bruke realistiske eksempler (Utdanningsdirektoratet, 2012). Ved å ta i bruk slike verktøy, kan elevene fokusere mindre på beregninger og mer på å undersøke mønster og systemer, diskutere og resonnere. Digitale verktøy er også svært nyttige for å visualisere og presentere problemer og løsninger.

Ifølge Utdanningsdirektoratet (2012) er det naturlig at eksamen i matematikk også gjenspeiler den økte bruken av digitale verktøy. Våren 2015 innføres derfor nye minstekrav til digitale verktøy på Del 2 av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, og kalkulator vil ikke lenger være tilstrekkelig for å besvare en slik eksamen. Kravene er som følger:

Grunnskole og praktisk matematikk i videregående opplæring (1P, 2P, 2P-Y og 1P-Y):

 • Regneark
 • Graftegner

Teoretisk matematikk (1T, 2T og 2T-Y) og matematikk programfag i videregående opplæring (R1, R2, S1 og S2):

 • CAS (Computer Algebra System)
 • Graftegner

Det er opptil skolen å avgjøre hvilken programvare de ønsker å benytte, men her er noen eksempler på aktuelle programmer.

Regneark:

 • Apple Numbers
 • GeoGebra
 • Microsoft Excel
 • OpenOffice Calc

Graftegner:

 • Casio ClassPad 400
 • GeoGebra
 • Scientific Notebook
 • TI-Nspire CAS

CAS:

 • Casio ClassPad 400
 • GeoGebra
 • Scientific Notebook
 • TI-Nspire CAS