Generelle tips digitale besvarelser

I løpet av skoleåret er det viktig at elevene lærer å lage besvarelser som er godt lesbare, og da er det viktig at de kjenner til ulike kommandoer som kan være nyttige. Her viser vi først hvordan elevene kan ta bilde av skjermbildet sitt (kalt skjermdump), deretter ser vi nærmere på utskriftsmuligheter direkte fra GeoGebra. Til slutt tar vi for oss digital levering på selve eksamensdagen.

Skjermdump

Skjermdump betyr å ta bilde av innholdet på skjermen og kopiere bildet til maskinens utklippstavle. Funksjonaliteten er uavhengig av program, og elevene kan ta bilde av hele eller deler av skjermen.

Windows

Mac OS X

Elevene tar bilde av skjermen/skjermdump ved å trykke på Print Screen-knappen1 på tastaturet. Bildet kan deretter limes inn i en tekstbehandler eller et bildebehandlings-program. Dersom elevene holder inne Alt-knappen samtidig som de trykker på Print Screen, tar de kun bilde/skjermdump av det aktive vinduet.

Windows har også et utklippsverktøy som kan brukes dersom elevene ønsker å ta bilde av et utsnitt av skjermen. Utklippsverktøyet ligger under Alle programmer -> Tilbehør på datamaskinen.

I prinsippet fungerer utklippsverktøyet helt likt som Print Screen, men fordelen er at elevene markerer skjermområdet de vil ta bilde/skjermdump av. Det er derfor ikke nødvendig å beskjære bildet etterpå. Utklippsverktøyet fungerer i alle programmer og kan festes på oppgavelinjen slik at det alltid er klart til bruk. Det eneste elevene ikke kan ta bilde av på denne måten er menyer og rullegardiner siden disse lukker seg når de markerer det ønskede området, men det er mindre aktuelt i forbindelse med eksamen.

For å ta bilde av et utsnitt av skjermen, trykker elevene tastekombinasjonen ⌘+⇧+Ctrl+4. Markøren endrer seg til et lite kors, og elevene kan markere den delen av skjermen de ønsker å ta bilde av.

Elevene kan ta bilde av skjermen/skjermdump ved å trykke tastekombinasjonen ⌘+⇧+Ctrl+3. Bildet lagres da i utklippstavlen og kan limes inn i en tekstbehandler eller et bildebehandlingsprogram2. For å ta bilde av et vindu, må elevene trykke tastekombinasjonen ⌘+⇧+Ctrl+4, og deretter mellomrom. Markøren endrer seg da til et lite kamerasymbol, og elevene må trykke på det vinduet de ønsker å ta skjermdump av.

Elevene bør beskjære bildet slik at kun det som er relevant vises. Det er anbefalt at de velger liggende format og sørger for at alt er godt synlig, for eksempel ved å forstørre bildet. Noen elever liker å skrive svarene inn i tekstbokser i GeoGebra før de tar en skjermdump, siden de da får hele oppgaven på bildet. Det kan lett føre til at elevene må presse sammen svarene slik at besvarelsen bli vanskelige å lese. Om det er fornuftig avhenger derfor av oppgaven.

Skjermdump egner seg godt til å ta bilde av regneark med formelvisning3. Ved å trekke kolonnene sammen og velge liggende format, kan elevene i mange tilfeller unngå at regnearket spres over mange sider.

På eksamen

I eksamensreglementet som gjelder fra våren 2015, står det at elever må ha tilgang til datamaskin, påkrevd maskinvare og utskriftsmuligheter gjennom hele Del 2 av eksamen. Internett skal ikke være tilgjengelig. Det er mange muligheter som ivaretar disse kravene, og her skisserer vi noen av dem:

  • Elevene lagrer på minnepinne. Eksamensvakt skriver ut.
  • Elevene har tilgang til skriver via nettverk (internett må være utilgjengelig). Eksamensvakt henter og bringer papirer.
  • Elevene leverer eksamen digitalt (kalt IKT-basert eksamen, ingen utskrifter nødvendig).

Uavhengig av hvordan skolen velger å organisere dette, må elevene få opplæring og bli trygge på hvordan de løser det tekniske på eksamen, enten det er lagring av dokumenter på minnepinne, utskrift eller å lage et digitalt dokument med hele besvarelsen samlet.

Dersom skolen velger IKT-basert eksamen, må alle oppgaver på del 2 på matematikkeksamen leveres digitalt som en PDF-fil, uavhengig av om noen av oppgavene er lettere å løse med papir og penn4. Elevene må da være ekstra trygge på hvordan de kommuniserer matematikk med de tilgjengelige programmene, for eksempel bruk av formeleditor.

1. Knappen er merket med PrtSc, PrtScr eller PrtScn og befinner seg ofte i øverste rekke på tastaturet. 

2. Dersom elevene ønsker at bildet skal lagres som en fil på skrivebordet, trykker de bare tastekombinasjonen ⌘+⇧+3 (uten Ctrl). 

3. I Excel for Windows trykker man Ctrl + J for å vise formlene. Tilsvarende hurtigtast finnes ikke i Excel for Mac, men man oppnår det samme ved å velge vis formler fra menylinja. I GeoGebra trykker man Ctrl + D for å vise formlene i regnearket. 

4. Dersom skolen velger papirbasert eksamen, står elvene fritt til å veksle mellom bruk av datamaskin og papir og penn. Deler av besvarelsen kan bestå av utskrifter fra datamaskin mens resten er håndskrevet. Elever som ønsker å skrive hele besvarelsen på datamaskin, kan levere en utskrift. 

Se også: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/