Dette er FRAMM

Når vi ganger blir svaret større
Om en misoppfatning fester seg, kan den bli til hinder for videre læring. Matematikksenteret har utviklet ressurser som kan identifisere misoppfatninger og bidra til å utvikle elevenes strategier: Fra misoppfatning til mestring (FRAMM). Ressursene kan brukes til å avdekke misoppfatninger innenfor ulike områder i matematikken, og kan være nyttige i planlegging av undervisning.

FRAMM består av eksempler på oppgaver og undervisningsopplegg som er egnet til å utfordre og avsløre ufullstendige tankemønster hos elevene. Begge deler kan brukes i forkant av en kartlegging av misoppfatninger, eller når kartleggingen er gjennomført og det viser seg at elevene trenger å jobbe enda grundigere med enkelte begreper og/eller utvikle egne strategier. Målet med aktivitetene er å hjelpe lærere slik at de unngår å skape misoppfatninger når nye begrep innføres, og å hjelpe elever ut av misoppfatninger de allerede er i.

Ressursene er delt i tre kategorier:

Misoppfatninger knyttet til tall

Misoppfatninger knyttet til tallregning

Misoppfatninger knyttet til brøk
 

Hva er en misoppfatning?

Misoppfatninger, eller delvise begreper, bygger på en bestemt tenkning hos elevene som brukes nokså konsekvent og er noe annet enn tilfeldige feil og misforståelser. Misoppfatninger er ufullstendige tanker knyttet til et begrep og er en del av barns normale utvikling. Barn tolker nye ideer ut fra erfaring de allerede har. Det medfører at de av og til trekker ugyldige slutninger og generaliserer på sviktende grunnlag. Ofte oppstår misoppfatninger som et resultat av overgeneraliseringer. Et eksempel på en overgeneralisering er: «Når vi ganger blir svaret større og når vi deler blir svaret mindre». Dette stemmer med heltall, men ikke alltid med desimaltall og brøk. Når forståelsen av et begrep er annerledes enn det som er meningen, kan det hindre den videre faglige utviklingen. Læreren skal legge til rette for at elevene utvikler bedre begrepsforståelse.

Diagnostisk undervisning er et eksempel en arbeidsmåte som bevisst setter søkelyset på og arbeider med vanlige feil og misoppfatninger.