Veiledningsmateriell til læreplan

Veiledningsmateriell
På denne sida presenterer vi tekstar og idear relatert til rettleiinga som er utarbeidd for læreplana i matematikk.

Rettleiing til læreplana i matematikk

Rettleiinga til læreplana i matematikk skal støtte skuleeigarar, skuleleiarar og lærarar i det lokale arbeidet med læreplana.

Føremålet med rettleiinga er å vise døme på korleis ein kan tolke og sette læreplana ut i praksis. Eksempla viser korleis du kan planleggje og gjennomføre ei undervisning i matematikk som ivaretek intensjonane i læreplana. Det er viktig å få fram at rettleiinga berre viser mogelege måtar å gripe an det lokale arbeidet med læreplana i matematikk innafor dei områda som er definert som eit lokalt ansvar i Kunnskapsløftet. Det vil seie at du finn tips og råd om innhald, arbeidsmåtar, tilpassa opplæring og undervegsvurdering. Råd og døme i rettleiinga gjev ingen føringar, men er meint å vere ei hjelp og inspirasjon i det lokale arbeidet der du har bruk for det.

Les rettleiinga på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

 

Støttemateriell til rettleiinga

Desse tekstane og døma seier meir om viktige element i matematikkundervisninga. Det er derfor viktig å bruke tilleggsdokumenta som et supplement til rettleiinga.

  • Rike oppgåver

Rike oppgåver

Døme på rike oppgaver

Læringsstrategiar

Læringsstrategiar i matematikk