Modell for kartlegging

Kartlegging og undervisning er gjensidige prosesser. Respons på intervensjon er systematiske metoder for problemløsning i skolen.

Slike metoder er tenkt å bedre ivareta en systematisk vurdering av elevers læringsutbytte. Modellen kan også benyttes i forhold til barn under opplæringspliktig alder, der begrepsbruken må tilpasses gjeldende lovverk. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver understreker at «barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesialt tilrettelagt tilbud» (s.18).

Modell for kartlegging
Figur 1: Modell for kartleggings- og tiltaksprosesser (Forum for matematikkmestring, 2010)

Pedagogen kartlegger med jevne mellomrom og tilpasser opplæringen i forhold til barns, enkeltelevers og gruppens/klassens læring og utvikling.  Noe som også innebærer observasjoner og samtaler med barna og elevene. Fase 1 tiltrer i en læringsgruppe når en bekymring omkring læring har oppstått. Når tilpasninger ikke bidrar til tilfredsstillende utbytte av opplæringen må nye vurderinger og tilpasninger foretas. Om tilfredsstillende utbytte fremdeles ikke er oppnådd, bør det i fase 2 prøves ytterligere måter å organisere og tilpasse opplæringen på, med særlig vekt på varierte måter å lære på. Barn og elever skal ikke følge det ordinære opplæringstilbudet uten et tilfredsstillende utbytte. Da er det nødvendig å henvise til PPT for vurdering av spesialundervisning, og for hvilke videre endringer som kan gjøres i forhold til opplæringen. I fase 3 gjør PPT en sakkyndig vurdering og en tilråding der realistiske opplæringsmål beskrives, vurderer om utfordringene kan avhjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og hva som kan gi et forsvarlig opplæringstilbud.

De ulike fasene i arbeidet bør ivareta:

  • God før- og etterveiledning til kartlegging og oppfølging
  • Rom for barnas og elevers stemmer (dialogisk/dynamisk/intervju/samtale)
  • Rom for foreldrestemmer
  • Bygge på observasjon av autentiske læringsprosesser
  • Barn og elevers mulighet til å ta i bruk og vise varierte kompetanser
  • Gode samarbeidsrelasjoner mellom PPT, skole/barnehage, elev/barn og foresatte 

Relaterte filer