Om Realfagskommuner

Realfagskommuner er en del av Realfagsstrategien - Tett på realfag - som gjelder for perioden 2015-2019. Den nasjonale strategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

Etablering av realfagskommuner er et av hovedtiltakene i Realfagstrategien. I 2016 er det totalt 45 kommuner med status som realfagskommuner. Realfagskommunene utvikler lokale strategier og forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig med realfag. Alle kommunene får faglig støtte og veiledning fra universitets- og høgskolemiljøer. Det skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

"Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)" har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.