Realfagskommuner

Realfagsstrategien - Tett på realfag - gjelder for perioden 2015-2019. Den nasjonale strategien er en målrettet og spisset strategi som retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler.

"Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)" har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. 

Etablering av realfagskommuner er et av hovedtiltakene i strategien. I 2016 er det totalt 45 kommuner med status som realfagskommuner. Realfagskommunene utvikler lokale strategier og forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig med realfag. Alle kommunene får faglig støtte og veiledning fra universitets- og høgskolemiljøer. Det skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

På denne siden kan alle aktører som er involvert i arbeidet med å utvikle matematikkundervisningen i realfagskommunene finne ressurser som støtte i arbeidet.

Matematikksenterets rolle i tiltaket Realfagskommuner er blant annet å

  • støtte og koordinere utviklingsarbeidet i nettverkene fra nasjonalt nivå
  • utvikle pedagogiske nettressurser til bruk for realfagskommuner

Matematikksenteret kan bidra på nettverkssamlinger i samarbeid med den institusjonen som har ansvar for veiledningen i kommunen. Henvendelse om bidrag fra Matematikksenteret skal derfor gå gjennom det universitetet eller den høgskolen kommunen forholder seg til.

Prosjektleder for Matematikksenteret:
Svein H. Torkildsen, svein.torkildsen@matematikksenteret.no

Prosjektmedarbeidere:

  • Astrid Bondø
  • Anne H. Nakken