Tilbud til elever med stort læringspotensial

Tiltakene rettet mot elever med stort læringspotensial kan kategoriseres under pedagogiske og organisatoriske tiltak. Som regel er det en kombinasjon av ulike tiltak som er den beste løsningen for de aktuelle elevene.

Pedagogiske tiltak er grep læreren(e) gjør i sin egen undervisning for å ivareta elevene med stort læringspotensial.

Flere skoler har erfaring med organisatoriske tiltak. Det kan i noen situasjoner dreie seg om å sette disse barna sammen som gruppe, gjerne på tvers av alder, og la de arbeide med egnete oppgaver eller prosjekter, men det vanligste tiltaket er forsering.

Elever med stort læringspotensial i matematikk trenger pedagogisk differensiering med gode, gjennomtenkte opplegg som vektlegger kreativitet, elevenes interesser og dybdelæring.

Her finner du noen lenker til sider med gode ressurser for elevgruppen:

http://nrich.maths.org/frontpage

http://wild.maths.org/

https://plus.maths.org/content/

Ressurser på norsk finner du her!

Forseringstilbud

Ved forsering eller akselarasjon får elever tilbud om å gå gjennom det tradisjonelle pensumet raskere enn det som er vanlig. Vi har ulike muligheter for akselerasjon: Elevene kan korte inn på undervisningsforløpet ved at de hopper over ett eller flere klassetrinn, eller elever kan akselereres innenfor enkeltfag. Med tanke på faget matematikk har det for eksempel blitt mange ungdomsskoleelever i Norge som tar matematikk på videregående nivå.

Spesielle forseringstilbud:

 • DVM 1TDVM

  DVM 1T er et nettbasert forseringstilbud for motiverte ungdomsskoleelever med behov for større faglige utfordringer. Elevene kan ta faget Matematikk 1T på videregående nivå i tillegg til vanlig undervisning på ungdomsskolen. Tilbudet baserer seg i stor grad på omvendt undervisning. Du kan lese mer om tilbudet på Senter for IKT i utdanningen sine nettsider om DVM 1T.

Eksisterende tiltak tilknyttet "Tett på realfag"

Regionale talentsentre

Det første tiltaket som departementet har satt ut i livet fra høsten 2016, er utprøving av regionale talentsentre. Talentsentrene er plassert ved fire av landets regionale vitensentre, og de er inspirert av senteret Science Talenter ved Sorø Akademi i Danmark. Her får elever fra grunnskoler og videregående skoler delta i realfaglige nettverk, og dette har resultert både i økt motivasjon og mer tilpasset undervisning. I første omgang er regionale talentsentre for realfag et forsøksprosjekt. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer. Vitensenterforeningen har fått i oppdrag å organisere og drifte dette prosjektet.

De fire regionale vitensenterene er:

Vitensenteret i Tromsø
Vitensenteret i Trondheim
Vitensenteret i Bergen: VilVite
Vitensenteret i Oslo

Vitensenterforeningen

Formålet med utprøvingen av talentsentrene er

 • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene for elever som trenger større faglige utfordringer
 • Bidra til at flere barn og unge presterer på høyt og avansert nivå i matematikk, naturfag og de realfaglige programfagene
 • Bidra til etableringen av organiserte elevnettverk
 • Hovedfokus vil være å utfordre elevene til å gå i dybden, til å se sammenhenger og å bruke de nye kunnskapene i praksis

Målgruppen er elever fra 7.–10. trinn og vg1–vg2 som deles inn i 2 grupper:

 • 7.–9. trinn
 • 10. trinn–vg2

Tilbudet ved vitensentrene i oppstarten av prosjektet (2016)

 • Gratis, tilpasset opplæring etter opplæringsloven
 • Samlinger på 2–3 dager for faste elevgrupper 4–5 ganger i året
 • Klubbkvelder, spesialarrangement og verksteder
  • Camper med spesielle tema
  • Raketter
  • Universet
  • Bioteknologi
  • Fly
  • Hjernen
  • Klima
 • Sosialt program i tillegg til faglig program
 • Sosialt og faglig nettverk
  • Mentorordning

Kartlegging og utvelgelse av elever til talentsentrene (dette kan variere noe fra senter til senter):

 • Påmelding av elever skjer direkte til det aktuelle vitensenteret
 • Lærerne melder på en elev, etter avtale med eleven selv og foreldrene
 • Elevene skriver et motivasjonsnotat som legges ved påmeldingen
 • Vitensenteret bestemmer, i samråd med skolen, hvilke elever som får delta
 • En samtale (intervju) med elevene kan inngå i utvelgelsen

DVM Pluss

Dette er en ny virtuell matematikkskole som vil starte opp som pilot høsten 2016. Målgruppen for dette tilbudet er høyt presterende elever på ungdomstrinnet som ikke ønsker å forsere utdanningsløpet. Mer om DVM-pluss.

Konkurranser 8.-13. trinn

Grunnskole:

 • Unge Abelm-ungeabel_1

  Unge Abel er den nye utgaven av den tradisjonsrike KappAbel-konkurransen. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) er ansvarlige for konkurransen. Mer info om konkurransen finner du på LAMIS' hjemmesider.
   

 • NMCC - Nordic Math Class CompetitionNMCC

  Vinnerlaget fra Unge Abel representerer Norge i denne nordiske konkurransen. Mer info om konkurransen finner du under våre interne konkurranse-sider
   

 • Kengurukonkurransenkenguru_gront_og_blatt.png

         Dette er en internasjonal matematikkonkurranse som i Norge arrangeres for elever fra 4. til 10. trinn. Målet er å motivere og inspirere elever, men også lærere slik at de blir glade i matematikkfaget. 

Videregående skole:

 • AbelkonkurransenAbel

  Niels Henrik Abels matematikkonkurranse er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skolen. I dag består konkurransen av to uttagningsrunder og en finale. De beste 20 fra de innledende rundene inviteres til nasjonal finale og deretter utvelges deltakere til den internasjonale matematikkolympiaden (IMO). Mer info finner du på konkurransens hjemmesider.

  Elever som gjør det godt i Abelkonkurransen kan plukkes ut til å representere Norge i én eller flere internasjonale konkurranser. Disse kan du lese mer om nedenfor.

 • Den internasjonale matematikkolympiadenIMO

  Den internasjonale matematikkolympiaden (IMO)er en årlig matematikkkonkurranse for elever på videregående skole. Den første konkurransen ble holdt i Romania i 1959, og da var det deltakere fra sju land. I dag er det deltakere fra cirka 100 land fra fem ulike kontinent. Hvert land kan stille med inntil seks deltakere og to ledere. Norge har deltatt i konkurransen siden 1984. Du kan lese mer om konkurransen på Abelkonkurransens hjemmesider eller IMOs hjemmeside.
   

 • NCM - Den nordiske matematikkonkurransenNMC

  Den nordiske matematikkonkurransen arrangeres hver vår, ikke lenge etter Abelfinalen. Elever fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige deltar, og konkurransen avholdes lokalt på skolene, slik som de første rundene i Abelkonkurransen.
   

 • Baltic Way

  Baltic Way er en årlig lagkonkurranse mellom de baltiske landene. Dette inkluderer som regel de landene som grenser til Østersjøen, og noen til (slik som Norge). Konkurransen avholdes til minne om "Baltic Way"-demonstrasjonen i 1989.

  Lagene består av fem elever. De 20 oppgavene skal løses på fire og en halv time. Dette er en ekte lagkonkurranse: diskusjon og oppgaveløsning innad i laget er lov og oppfordres.

 • EGMO - European Girls' Mathematical OlympiadEGMO

  EGMO har vært arrangert siden 2012. Norge deltok første gang i 2013 med to deltakere.

  Mer informasjon er tilgjengelig på EGMOs hjemmeside.