Om elever som presterer lavt i matematikk

Fibonacci figur
Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.

Realfagsstrategien har som ett av fire mål at andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres. Et hovedgrep for å nå dette målet er å styrke arbeidsmåter og undervisningspraksis i barnehage og skole. Et annet hovedgrep er å bidra til at elever som strever i matematikk, blir fulgt opp tidlig med effektive tiltak. I Meld. St. 21 «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» lovfestes retten til å gi elever som blir hengende etter i faget, et tilbud om intensiv opplæring. 

Hvem er elevene?

Hvem er så elevene som presterer lavt i matematikk? Dette er elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen (Opplæringsloven). Den faglige utviklingen har stagnert eller gått tilbake sammenlignet med forventet progresjon, oftest vurdert ut fra måloppnåelse og kartlegging. Dette er en mangfoldig gruppe. I skandinavisk forskningslitteratur blir vanskene delt inn i fire hovedkategorier: Pedagogiske, psykologiske, sosiologiske og medisinsk-nevrologiske årsaksforklaringer. Vi har ikke en entydig fortolkning av hva som er skillet mellom spesifikke matematikkvansker/dyskalkuli og matematikkvansker i Norge.

Nivådeling kan ha negativ effekt

Mange skoler velger ulike former for nivå-differensiering i arbeidet med elever som presterer lavt. Det kan gjøres ved at elevene velger nivå i læreboka, får en bok fra et lavere trinn eller blir tatt ut av klassen og satt i grupper med andre elever som strever med faget. Studier viser at nivådeling i matematikk har negativ effekt på prestasjonen til elever som presterer lavt. Resultatene viser at det ofte svekker elevenes motivasjon og fører til redusert selvtillit hos elevene.

Å styrke arbeidsmåter og undervisningspraksis i det ordinære klasserommet, vil øke elevene som presterer lavt sine muligheter til å utvikle seg i matematikk. De trenger å kommunisere med medelever, de trenger å undre seg, se etter mønster og sammenhenger, sette ord på egen tenkning og utvikle forståelse for matematiske begreper og prosedyrer.

Kompetanseutviklingspakker for kommuner, lærere og PPT

Matematikksenteret, i samarbeid med Statped, har laget kompetanseutviklingspakker for skoler og PPT. Noe av innholdet er allerede på plass, og flere moduler utvikles fortløpende frem til 2019.

Matematikksenteret har ansvar for å reetablere et nasjonalt nettverk for fagmiljøer som arbeider med lavt presterende elever i matematikk. Den første samlingen for dette nettverket ble arrangert på Gardemoen 14. – 15. november 2017.

Ressurser som kan være til inspirasjon:

Relaterte filer