Hvem er elever med stort læringspotensial?

Alle elever har et læringspotensial, men noen elever lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap enn forventet for sin aldersgruppe. For bedre å dekke mangfoldet og heterogeniteten i elevgruppen som det handler om her, bruker myndighetene nå begrepet elever med stort læringspotensial.

Det brukes mange begreper om de mest begavede elevene: evnerike elever, talentfulle elever, høytpresterende elever, elever med stort læringspotensial og skoleflinke elever. Disse begrepene har litt ulike meningsinnhold og konnotasjoner. 

Disse elevene er gjerne utholdende og gode på problemløsningsstrategier. De har forutsetninger for å arbeide med avanserte og mer kreative oppgaver gjennom berikelse og dybdelæring. De utgjør ca. 10 til 15 prosent av elevpopulasjonen og inkluderer:

  • Elever som presterer på høyt faglig nivå
  • Elever som har spesielle evner og talent
  • Elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene

Elever med ekstraordinært læringspotensial utgjør 2 til 5 prosent av elevpopulasjonen, og tilhører gruppen elever med stort læringspotensial (NOU:14, 2016).