Modul 1 - Elever som presterer lavt - Hva betyr det?

Målet med denne modulen er at dere skal undersøke egne forklaringer og holdninger til elever som presterer lavt i matematikk.

Dere vil få et utdrag av hvordan matematikkvansker blir beskrevet i ulik forskning og se en film som handler om det å være i matematikkvansker. Hensikten er å øke bevisstheten på egne forklaringer og bli kjent med varierte definisjoner av matematikkvansker ved at vanskene blir reflektert i lys av ulike perspektiv.   

Problemstilling i modulen: Hvilken betydning har fagsyn og elevsyn på hvordan vi møter elever som presterer lavt?

Tidsbruk hele modulen: 190 minutter

 

Slik arbeider dere med modulene
 

A - FORARBEID

20 minutter

Individuelt, tenkeskrive

Se for deg elever som du arbeider med eller har arbeidet med, og som presterer lavt i matematikk.

 • Hvordan vil du beskrive og forklare vanskene deres?
 • Noter ned forklaringene dine.
 • Ta med notatene til B – Samarbeid.

B - SAMARBEID

80 minutter

Plenum: film og samtale (20 minutter)

Se filmen «Hva er matematikkvansker?» 

Hva la dere merke til i filmen? Diskuter og noter.

Faglig påfyll, individuelt (20 minutter)

Forskning viser at definisjoner av matematikkvansker, spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli ikke er entydige.

 • Studer Definisjoner av matematikkvansker.
 • Studer Forklaringer til matematikkvansker.
 • Oppsummer tankene dine så langt, og ta med til gruppediskusjon.

Gruppediskusjon (20 minutter)

Ta utgangspunkt i notater fra A – Forarbeid, notatene etter filmen, definisjoner og forklaringer du har hørt og lest.

Gå sammen i grupper og diskuter:

 • Hvilke forklaringer som dere har hørt og lest, kjenner dere igjen fra egne notater A –Forarbeid?
 • Hvilke nye forklaringer fra det dere har hørt eller lest, vil dere legge til i notatene?

Notatene skal brukes i D Etterarbeid.

Forberedelse i plenum til C – Utprøving (20 minutter)

 • Se raskt gjennom Matrise over perspektiver på matematikkvansker.
 • Se raskt gjennom Utdyping av perspektiver.
 • Del dere inn i minst fire grupper. Dersom det blir mer enn fire grupper, må noen grupper arbeide med samme oppgave.
 • Velg eller fordel hvilke grupper som skal jobbe med hvilket ståsted.

C - UTPRØVING

60 minutter

Gruppearbeid (30 minutter)

 • Hver gruppe skal undersøke ett perspektiv (med utgangspunkt i enten Diagnose, Struktur, Intervensjon eller Komplement).
 • Forbered presentasjon for plenum.
  • Beskriv perspektivet dere har arbeidet med.
  • Gjør en vurdering av hva dette perspektivet betyr for enkeltelever, lærere og matematikkfaget.
  • Gjør en vurdering av perspektivet i forhold til skolens nåværende praksis.

Presentasjoner i plenum (30 minutter)

 • Presenter perspektivet dere har arbeidet med.
 • Legg frem en vurdering av hva dette perspektivet betyr for enkeltelever, lærere og matematikkfaget.
 • Legg frem en vurdering av perspektivet i forhold til skolens nåværende praksis.

D - ETTERARBEID

30 minutter

Oppsummering (15 minutter)

 • Les Faktarute.
 • Drøft definisjoner, forklaringer, tanker fra filmen og faktaruten i forhold til skolens fremtidige perspektiv, holdninger, verdier og praksis.

Veien videre

 • Det kan anbefales å arbeide videre med pakken Kom godt i gang, modul 2, der skolens praksis for vurdering og oppfølging er tema, og der oppfølging av elever som presterer lavt i matematikk, er satt inn i et system som består av tre faser, basert på graden av alvor på matematikkvanskene.

Referanser

 • Ostad, S. (2006). Dysmatematikk: Et multifaktorelt fenomen med karakteristiske kjennetegn. Skolepsykologi. Tidsskrift for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Nr. 5, 2006.
 • Schmidt, M.C.S. (2015). Inklusionsbestræbelser i matematikundervisningen. En empirisk undersøgelse af matematiklærerens klasseledelse og elevers deltagelsesstrategier i folkeskolen. PhD. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus universitet.
 • Sjöberg, G. (2006) Om inte det är dyskalkuli – vad är det då? PhD. Umeå: Umeå universitet.

 

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og planlegg hva som skal til for å arbeide med hver enkelt del. Forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid. Se gjennom PowerPoint-presentasjonen, og gjør eventuelle endringer ut fra deres behov, gruppestørrelse m.m.
 • Gi beskjed til deltakerne om å gjøre A – Forarbeid hver for seg før de møter til B – Samarbeid.
 • Gi beskjed til deltakerne om å gjøre C – Utprøving i grupper før de møter til D – Etterarbeid.
 • Last opp og kopier:
  • Pdf: Definisjoner av matematikkvansker
  • Pdf: Forklaringer til matematikkvansker
  • Pdf: Matrise over perspektiv
  • Pdf: Utdyping av perspektivene
  • Pdf: Faktarute