Matematikkundervisning for toddlare

Enligt läroplanen för svensk förskola är undervisning en del av förskolans uppdrag vilket innebär att förskolan ska stimulera och utmana barnens utveckling och lärande med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

I projektet DUTTA (finansierat av Skolforskningsinstitutet, diarienr. 2018-00014) – DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter – är målet att förskollärare tillsammans med forskare prövar ut didaktiska studier med förskolans yngsta barn (så kallade toddlare, 1-3-åringar). Syftet är att undersöka dels hur barns taluppfattning och begynnande aritmetikfärdigheter gestaltar sig och dels att utveckla och pröva undervisning som stöttar dessa förmågor och färdigheter på ett för åldersgruppen lämpligt sätt. I föreläsningen lyfter vi frågor som hur barns tidiga orientering mot tal och räknande kan ta sig uttryck, samt hur en matematikundervisning som både möter de yngsta barnen där de står i sin utveckling och ger utmaningar som möjliggör vidgad förståelse kan utformas – på vetenskaplig grund. DUTTA genomförs under tre terminen från att barnen är 18 månader till 3 år. Varje termin genomförs lekbaserade samtal, observationer av barnens spontana initiativ till att orientera sig mot tal och räknande samt designade aktiviteter där lärandeobjekt som observerats vara kritiska för taluppfattning och räknefärdighetens grunder prövas och utmanas i lekorienterade former. De lekbaserade samtalen är noggrant designade och utprövade för att kunna visa i vilken utsträckning barnen urskiljer nödvändiga aspekter av tal och hur denna förmåga utvecklas över tid. Av särskilt intresse är att genom de lekbaserade samtalen ta barns perspektiv på tal och räknande. Insikterna från  samtalen ligger till grund för innehåll och utformning av undervisning om tal och räknande lämpligt för åldersgruppen som utvecklas i projektet. Under projektets gång kan vi därmed följa utvecklingen av taluppfattning och räknefärdigheter på nära håll och bidra till den matematikdidaktiska kunskapen i förskolan.

Hanna%20Palmer.jpg
Hanna Palmér  

 

Camilla%20Bj%C3%B8rklund.png
Camilla Björklund

 

Camilla Björklund (Göteborgs universitet) och Hanna Palmér (Linnéuniversitetet) är forskare med lång erfarenhet av studier om matematiklärande i förskolan och praktiknära forskning. Tillsammans driver de forskningsprojektet DUTTA i samarbete med förskollärare i svensk förskola.