Hva sier forskning om årsakene til at resultatene av en intervensjon opprettholdes eller fader ut?

Denne parallellen er ment som introduksjon til internasjonale publikasjoner om matematikkvansker.

Anita Lopez-Pedersen

Artikkelen som er valgt ut er: 

Bailey, D., Duncan, G. J., Odgers, C. L., & Yu, W. (2017). Persistence and fadeout in the impacts of child and adolescent interventions. Journal of research on educational effectiveness, 10(1), 7-39.

Parallellen tar utgangspunkt i denne artikkelen. Det er en stor fordel å ha forsøkt å sette seg inn i artikkelen på forhånd, men det forventes ikke at man har «forstått alt». Poenget med parallellen er nettopp å få oppklart hva som står i artikkelen, diskutere dette og også diskutere viktige aspekter artikkelen tar opp. 

Parallellen vil inneholde: 

 • Introduksjon til artikkelen
 • Oppklarende spørsmål til artikkelen – stilt til lederen av parallellen eller deltagere
 • Diskusjon rundt temaer artikkelen tar opp:
  • Hva skal vi ha fokus på når vi lager tiltak for elever som strever i matematikk, hva kjennetegner intervensjoner hvor effekten av tiltaket opprettholdes?
  • Hvordan kan man etter et intensivt tiltak, f.eks. i smågrupper, opprettholde effekten innenfor rammene av ordinær klasseromsundervisning?
  • Når man lager et intensivt tiltak, greier vi fokusere på ferdigheter som er grunnleggende, ferdigheter som faktisk kan endres og som enkelte elever ikke utvikler på egenhånd?
  • Hvordan og hva skal vi være kritiske til når vi leser forskning om intervensjoner, og hva kjennetegner forskning vi kan «stole på»?

Nøkkelbegreper i denne artikkelen:

 • Fadeout – effekt av tiltak forsvinner når intensivt tiltaket avsluttes
 • Persistence – effekt av tiltak opprettholdes når intensivt tiltak avsluttes
 • Skill-building models – grunnleggende ferdigheter som er viktig for videre matematisk utvikling
 • Malleable (fleksibel, ferdighet som kan endres) – se s. 35 for forklarende oversikt
 • Foot-in-the-door intervention – forebyggende undervisning/intervensjoner

Når du leser artikkelen:

 • les gjerne flere ganger – på baksiden av denne leseveiledningen er det en oversatt versjon av abstraktet
 • noter eventuelle spørsmål du har underveis 
 • noter viktige poenger
 • ikke les alt i detalj, men se spesielt på abstrakt, introduksjon og konklusjon

God lesing og velkommen! 

Abstrakt

Mange intervensjoner fokuserer på kognitive ferdigheter eller sosioøkonomiske eller atferd som ved første øyekast kan virke lovende, men ferdighetene som er øvet på forsvinner raskt. Dette paperet (paper = artikkel) har som formål å i finne nøkkelfaktorene i intervensjoner, i tillegg til kjennetegn og miljømessige faktorer hos barn og unge som deltar i intervensjoner – hvilke positive utfall av en intervensjon kan vi forvente varer over tid? Vi beskriver her tre prosesser som legger dette til grunn: ferdighetsbyggende, forebyggende og opprettholdende miljøer. Vi argumenterer for at fokus i ferdighetsbyggende intervensjoner bør inneholde målrettet arbeid med tre perspektiver (trifecta skills) – ferdigheter som man faktisk kan endre, er grunnleggende, og som ikke ville utvikles av seg selv uten støtte/en intervensjon. Forebyggende intervensjoner bør utstyre barn med de riktige ferdighetene eller en elevs læringspotensial (capacities) til rett tid for å unngå mulige negative utfall (f.eks. at en elev stryker i faget) eller tilrettelegge for en mulighet som kanskje ikke er tilgjengelig senere. Perspektiver på hva slags miljø som kan opprettholde en positiv effekt av et tiltak er avgjørende for å kunne opprettholde grunnleggende ferdigheter man har jobbet med under en intervensjon. Disse tre perspektivene generer både utfyllende/komplementerende hypoteser, men også hypoteser som står i motsetning til hverandre med hensyn til intervensjonens essens, tidspunkt og hvilke ferdigheter intervensjonen er rettet mot.