Tilpasset opplæring i matematikk gjennom samarbeid mellom spesialpedagog og lærer

Sentralt for å lykkes med en tilpasset opplæring når elever strever med matematikk er at spesialpedagog og lærer samarbeider.

Anita Movik Simensen

Denne parallellen er ment som en introduksjon til internasjonale publikasjoner om matematikkvansker og vil ta utgangspunkt i internasjonal forskning knyttet til slikt samarbeid. Som en forberedelse til samlingen er det viktig at deltakerne har lest artikkelen: 

Garderen, D. V., Scheuermann, A., Jackson, C., & Hampton, D. (2009). Supporting the collaboration of special educators and general educators to teach students who struggle with mathematics: An overview of the research. Psychology in the Schools, 46(1), 56-78.

Fokuser først og fremst på abstraktet, innledningen, tabellene og diskusjonsdelen når du leser artikkelen.

Parallellen vil inneholde: 

 • Introduksjon til artikkelen
 • Oppklarende spørsmål til artikkelen – stilt til lederen av parallellen eller deltagere
 • Diskusjon rundt temaer artikkelen tar opp
  • ​sammenhengen mellom spesialpedagogikk og matematikkdidaktikk: det påstås at spesialpedagogen ofte mangler matematikkdidaktisk kompetanse mens læreren mangler kompetanse i å tilrettelegge for elever som strever med matematikk.
  • ulike læringssyn: i artikkelen belyses læringssynets innflytelse på forskningens design og funn. Ønsker vi hovedfokus på i) prosedyrer og automatisering, ii) forståelse og dybdelæring, eller iii) begge deler. Hvilke metoder har vi for å få innsikt i elevers matematiskekompetanse i lys av disse fokusene? 
  • tolærersystem: artikkelen peker på at ingen av de inkluderte studiene tar utgangspunkt i tolærersystem. Hvordan kan det legges til rette for best mulig rammer for samarbeid mellom spesialpedagogen og læreren?

Når du leser artikkelen:

 • les gjerne flere ganger
 • noter eventuelle spørsmål du har underveis
 • noter poeng du opplever som viktig
  ikke les alt i detalj, men fokuser spesielt på abstrakt, introduksjon, tabeller og diskusjon

 

God lesing og velkommen!