Lærerveiledning til kahooten "Fjerne og legge til nuller" (quiz)

Kahoot Logo
Denne Kahooten består av 11 oppgaver med fire svaralternativer, og er laget som en quiz. Alle oppgavene handler enten om multiplikasjon eller divisjon med tideler, hele tiere, hundrere eller tusen.

Fjerne%20og%20legge%20til%20nuller.png
Klikk på bildet for å gå til quizen

Hensikten med kahooten er gi elevene mulighet til å utvikle sine regnestrategier i multiplikasjon og divisjon med små og store tall. I tillegg legger aktiviteten til rette for at elevene utvikler sin forståelse for eller bevisstgjøres om hvorfor regnereglene for mulitplikasjon og divisjon med tideler, hele tiere, hundrere, osv. fungerer.

Kahooten er laget som en quiz og vil være konkurransepreget i form av at det gis poeng både for å svare riktig og for å svare raskest. Poengene blir også vist i en oversikt etter at hvert spørsmål er besvart. Et konkurransepreget miljø kan være hemmende for elevenes læring. Konkurransen kan blant annet føre til at noen elever anser det som viktigere å vinne enn å forstå hvorfor en løsning er riktig eller ikke, hvorfor forskjellige løsningsmetoder gir riktig svar og hvordan medelever tenker. Andre elever kan føle seg stresset og gi opp, som igjen kan føre til dårligere selvbilde og lav motivasjon i matematikk. Det er derfor viktig å understreke at du som lærer må vurdere om din elevgruppe greier å konsentrere seg om å forstå matematikken slik at konkurransedelen ikke får negative konsekvenser for elevenes læring i matematikk.

Vi anbefaler at elevene arbeider sammen i par. I tillegg til at par kan bidra til å ufarliggjøre konkurranseformen bør elevene som samarbeider få mulighet til å diskutere sine tanker og ideer. Bruk god tid på hver oppgave. Hvis elevene svarer forskjellig er det viktig at de får god tid til å diskutere og oppklare eventuelle misforståelser før kahooten fortsetter. Utfordre elevene til å forklare hvordan de tenker og hva de diskuterer i parene. Kahooten kan fungere både som en oppstart/repetisjon eller som en avsluttende aktivitet på temaet, avhengig av trinn og nivået på elevene. Dette er en fin aktivitet for læreren til å øve på å bruke samtaletrekk til å styre samtalen. Les mer om samtaletrekk her.

Se «Fra misoppfatning til mestring» (FRAMM) sitt materiale her for mer utfyllende ressurser og undervisningsopplegg.

Oppgave 1

Riktig svaralternativ: 

a. 20,50

2050 : 100 = 20,50. 

Oppgave 2

Riktig svaralternativ: 

c. 58

5,8 ·10 er det samme som 5,8 ti ganger, som er 58

Oppgave 3

Riktig svaralternativ: 

a. 6

4200 : 700 er det samme som 42 : 7, som er 6

Oppgave 4

Riktig svaralternativ: 

d. 200000

400 · 500 er det samme som 4 · 5 · 100 · 100, som er det samme som 20 · 10000

Oppgave 5

Riktig svaralternativ: 

c. 134

6,7 · 20 er det samme som 6,7 · 2 · 10, som er det samme som 13,4 · 10. Her er det lurt å be elevene om å gjøre et overslag over forventet størrelse før de begynner å regne.

Oppgave 6

Riktig svaralternativ: 

d. 6,0

Hvis vi tenker oss at vi skal dele ut epler til noen personer. Hvis alle skal få et helt eple hver vil 3 epler holde til 3 personer. 3 : 1 = 3. Men hvis du deler ut et halvt eple til hver person vil 3 epler holde til 6 personer. 3 : 0,5 = 6. Å dele på en halv er det samme som å multiplisere med 2.

Oppgave 7

Riktig svaralternativ: 

d. 430

4,3 hundre ganger er 4300

En elev som får dette svaret ser bort fra komma og føyer til to nuller.  Svaret 4,300 viser at eleven har lært at multiplisere med 100 er skrive 2 nuller bak tallet. Eleven ser ikke på verdien av tallet.

Elever som har svaret 400,3 ser ikke desimaltallet som ett tall. De multipliserer bare det hele tallet med 100. 

Oppgave 8

Riktig svaralternativ: 

b. 4

Hvis vi følger eksemplet fra oppgave 6 og tenker oss at vi har åtte personer som skal ha et halvt eple hver. Hvor mange epler trenger vi til de åtte personene? Også her ser vi at å multiplisere på en halv er det samme som å dele på 2.