Lærerveiledning til kahooten "Stemmer det? Måling" (quiz)

Logo Kahoot!
Denne kahooten omhandler måling og er laget som en quiz. Kahooten består av ni påstander som elevene skal vurdere er sanne alltid, noen ganger eller aldri.

Stemmer%20det%20m%C3%A5ling%20quiz.png
Klikk på bildet for å gå til quizen. 

Hensikten med kahooten er at elevene gjennom diskusjon og bruk av egen kunnskap skal diskutere seg fram til riktig svar. Gjennom denne aktiviteten vil elevene få trening i å forklare matematiske ideer for hverandre og argumentere matematisk for sine synspunkter. På den måten kan aktiviteten bidra til en dypere forståelse for de aktuelle begrepene.  

Kahooten er laget som en quiz og vil være konkurransepreget i form av at det gis poeng både for å svare riktig og for å svare raskest. Poengene blir også vist i en oversikt etter at hvert spørsmål er besvart. Et konkurransepreget miljø kan være hemmende for elevenes læring. Konkurransen kan blant annet føre til at noen elever anser det som viktigere å vinne enn å forstå hvorfor en løsning er riktig eller ikke, hvorfor forskjellige løsningsmetoder gir riktig svar og hvordan medelever tenker. Andre elever kan føle seg stresset og gi opp, som igjen kan føre til dårligere selvbilde og lav motivasjon i matematikk. Det er derfor viktig å understreke at du som lærer må vurdere om din elevgruppe greier å konsentrere seg om å forstå matematikken slik at konkurransedelen ikke får negative konsekvenser for elevenes læring i matematikk.

Vi anbefaler at elevene arbeider sammen i par. I tillegg til at par kan bidra til å ufarliggjøre konkurranseformen bør elevene som samarbeider få mulighet til å diskutere sine tanker og ideer. Bruk god tid på hver oppgave. Hvis elevene svarer forskjellig er det viktig at de får god tid til å diskutere og oppklare eventuelle misforståelser før kahooten fortsetter. Utfordre elevene til å forklare hvordan de tenker og hva de diskuterer i parene. Kahooten kan fungere både som en oppstart/repetisjon eller som en avsluttende aktivitet på temaet, avhengig av trinn og nivået på elevene. Dette er en fin aktivitet for læreren til å øve på å bruke samtaletrekk til å styre samtalen. Les mer om samtaletrekk her.

Oppgave 1

Alltid

1 meter = 100 centimeter = 1000 millimeter

Noen elever har vanskeligheter med å skille enhetene fra hverandre og det kan blant annet ha sammenheng med at de ikke har erfaringer om hvor mye 1 m, 1 cm, 1 mm, osv. er. Hvis du opplever at flere elevgrupper ikke svarer riktig på dette spørsmålet kan du starte med å holde opp noen gjenstander som elevene kan tippe lengdene til. Deretter kan de diskutere uenigheter som oppstår og noen elever kan resonnere ut fra et rikt erfaringsbilde. Ta gjerne med et målebånd for de elevene som synes dette er vanskelig å forstå.​​​​​

Oppgave 2

Aldri

10 centiliter = 1 desiliter = 0,1 liter 

På samme måte som i oppgave 2 kan noen elever ha vanskeligheter med å skille enhetene fra hverandre, og også i dette tilfellet kan et mangelfullt erfaringsregister om hvor mye 1 cl, 1 dl, 1 L, osv. er være noe av årsaken til det. Hvis du opplever at flere elevgrupper ikke svarer riktig på dette spørsmålet kan det være hensiktsmessig å gi elevene mulighet til å danne seg noen erfaringer. Det kan for eksempel gjøres med noen målebeger som viser centiliter, desiliter og liter. 

Oppgave 3

Aldri

0,10 er 0,8 mindre enn 0,9

Det er viktig at elevene argumenterer med plassverdisystemet når de diskuterer svarene på denne oppgaven. Sørg for at elevene får fram at sifferets størrelse ikke nødvendigvis avgjør hvilke tall som er størst. Verdien på plassen sifferet står på har også stor betydning. I tillegg blir ikke tallet større selv om man legger til flere nuller. 0,1 er det samme som 0,1000000. Utfordringen er at elevene kan være vant med at det å legge på nuller gjør tallet større, for eksempel slik: 

10

100

1000

Derfor er det viktig å snakke om hva som egentlig skjer. Man legger ikke til en null, men multipliserer med 10. 

Oppgave 4

Aldri

Klokka bruker 60-tallsystemet. 30 er halvparten til 60. i titallsystemet skrives det 0,5. ​​​​​​

Oppgave 7

Alltid

På samme måte må elevene vise til posisjonssystemet når de argumenterer for at divisjon med ti gjør tallet ti ganger mindre, noe som gjør at alle sifrene i tallet flyttes ett hakk til høyre.​​​​​​

Oppgave 8

Aldri

Det er uendelig mange tall mellom 16,2 og 16,3. Her kan du benytte anledninge til å diskutere uendelighetsbegrepet hvis elevene har svart feil.​​

Oppgave 9

Aldri

0,3 og 0,30 har samme verdi. Hvor mange nuller det er bak siste siffer i et desimaltall påvirker ikke verdienpå tallet. For eksempel er 3,2 det samme som 3,20000000.