Lærerveiledning til kahooten "Stemmer det? Måling" (survey)

Logo Kahoot!
Denne Kahooten omhandler måling og er laget som en undersøkelse. Kahooten består av syv påstander som elevene skal bedømme er sanne alltid, noen ganger eller aldri. Hensikten er at elevene gjennom diskusjon og bruk av egen kunnskap skal diskutere seg fram til riktig svar.

Stemmer%20det%20M%C3%A5ling%20Survey.png
Klikk på bildet for å gå til quizen

Gjennom denne aktiviteten vil elevene få trening i å forklare matematiske ideer for hverandre og argumentere matematisk for sine synspunkter. På den måten kan aktiviteten bidra til en dypere begrepsforståelse for de aktuelle begrepene.  

Elevene bør samarbeide slik at de får mulighet til å diskutere sine tanker og ideer, enten i par eller i grupper på tre elever. Bruk god tid på hver oppgave. Hvis elevgruppene svarer forskjellig er det viktig at de får god tid til å diskutere og oppklart eventuelle misforståelser. 

Kahooten kan fungere både som en oppstart/repetisjon av temaet måling eller som en avsluttende aktivitet på temaet, avhengig av trinn og nivået på elevgruppa. 

Før du starter Kahooten kan det lønne seg å forklare elevene hvordan en survey Kahoot fungerer. Ingen svar blir markert som riktige, men resultatet av besvarelsene presenteres i et søylediagram. Ettersom ingen svaralternativ blir markert som riktig svar må elevgruppen i fellesskap diskutere seg fram til riktig svar, en diskusjon ledet av læreren. Dette er en fin aktivitet for læreren til å øve på å ta i bruk samtaletrekk til å styre samtalen. Les mer om samtaletrekk her.

Oppgave 1

Ingen lengdemål er lengre enn andre. Her kan noen elever misforstå at lengdemålet kun er enheten og ikke verdien 30 m = 300 dm 

Oppgave 2

1 meter = 100 centimeter = 1000 millimeter

Noen elever har vanskeligheter med å skille enhetene fra hverandre og det kan blant annet ha sammenheng med at de ikke har erfaringer om hvor mye 1 m, 1 cm, 1 mm, osv. er. Hvis du opplever at flere elevgrupper ikke svarer riktig på dette spørsmålet kan du starte med å holde opp noen gjenstander som elevene kan tippe lengdene til. Deretter kan de diskutere uenigheter som oppstår og noen elever kan resonnere ut fra et rikt erfaringsbilde. Ta gjerne med et målebånd for de elevene som synes dette er vanskelig å forstå.

Oppgave 3

10 centiliter = 1 desiliter = 0,1 liter 

På samme måte som i oppgave 2 kan noen elever ha vanskeligheter med å skille enhetene fra hverandre, og også i dette tilfellet kan et mangelfullt erfaringsregister om hvor mye 1 cl, 1 dl, 1 L, osv. er være noe av årsaken til det. Hvis du opplever at flere elevgrupper ikke svarer riktig på dette spørsmålet kan det være hensiktsmessig å gi elevene mulighet til å danne seg noen erfaringer. Det kan for eksempel gjøres med noen målebeger som viser centiliter, desiliter og liter. 

Oppgave 4

0,10 er 0,1 mer enn 0,9

Det er viktig at elevene argumenterer med plassverdisystemet når de diskuterer svarene på denne oppgaven. Sørg for at elevene får fram at sifferets størrelse ikke nødvendigvis avgjør hvilket tall som er størst. Verdien på plassen sifferet står på har også stor betydning. I tillegg blir ikke tallet større selv om man legger til flere nuller. 0,1 er det samme som 0,1000000. Utfordringen er at elevene kan være vant med at det å legge på nuller gjør tallet større, for eksempel slik: 

10

100

1000

Derfor er det viktig å snakke om hva som egentlig skjer. Man legger ikke til en null, men multipliserer med 10. 

Oppgave 4

Oppgave 5

Klokka bruker 60-tallsystemet. 30 er halvparten til 60. i titallsystemet skrives det 0,5. 

Oppgave 6 og 7

Elevene må benytte kunnskap om hvordan posisjonssystemet fungerer og argumentere for hva som egentlig skjer når det «legges til en null» bak tallet, altså å multiplisere med ti. På samme måte må elevene vise til posisjonssystemet når de argumenterer for at divisjon med ti gjør tallet ti ganger mindre, noe som gjør at alle sifrene i tallet flyttes ett hakk til høyre.