Lærerveiledning til kahooten "Stemmer det? Tall" (quiz)

Denne Kahooten omhandler tema tall og er laget som en quiz. Kahooten består av ti påstander som elevene skal bedømme er sanne alltid, noen ganger eller aldri. Påstandene omhandler begreper knyttet til de fire regneartene.

Stemmer%20det%20-%20tall%20quiz_0.png
Klikk på bildet for å gå til quizen.

Elevene skal gjennom bruk av egen kunnskap og samarbeid med medelever diskutere seg fram til riktig svar. Gjennom denne aktiviteten vil elevene få trening i å forklare matematiske ideer for hverandre og argumentere matematisk for sine synspunkter. På den måten kan aktiviteten bidra til en dypere begrepsforståelse.  

Kahooten er laget som en quiz og vil være konkurransepreget i form av at det gis poeng både for å svare riktig og for å svare raskest. Poengene blir også vist i en oversikt etter at hvert spørsmål er besvart. Et konkurransepreget miljø kan være hemmende for elevenes læring. Konkurransen kan blant annet føre til at noen elever anser det som viktigere å vinne enn å forstå hvorfor en løsning er riktig eller ikke, hvorfor forskjellige løsningsmetoder gir riktig svar og hvordan medelever tenker. Andre elever kan føle seg stresset og gi opp, som igjen kan føre til dårligere selvbilde og lav motivasjon i matematikk. Det er derfor viktig å understreke at du som lærer må vurdere om din elevgruppe greier å konsentrere seg om å forstå matematikken slik at konkurransedelen ikke får negative konsekvenser for elevenes læring i matematikk.

Vi anbefaler at elevene arbeider sammen i par. I tillegg til at par kan bidra til å ufarliggjøre konkurranseformen bør elevene som samarbeider få mulighet til å diskutere sine tanker og ideer. Bruk god tid på hver oppgave. Hvis elevene svarer forskjellig er det viktig at de får god tid til å diskutere og oppklare eventuelle misforståelser før kahooten fortsetter. Utfordre elevene til å forklare hvordan de tenker og hva de diskuterer i parene. Kahooten kan fungere både som en oppstart/repetisjon eller som en avsluttende aktivitet på temaet, avhengig av trinn og nivået på elevene. Dette er en fin aktivitet for læreren til å øve på å bruke samtaletrekk til å styre samtalen. Les mer om samtaletrekk her.

Oppgave 1

Alltid

Når vi bruker addisjon legger vi sammen to eller flere verdier som kalles ledd til en sum. Summen påvirkes ikke av hvilken rekkefølge verdiene legges sammen. 5 + 3 + 4 gir samme sum som 4 + 3 + 5. Hvilken rekkefølge leddene står i spiller derfor ingen rolle. 

Oppgave 2

Noen ganger

Når vi bruker subtraksjon finner vi differansen mellom verdier, som kalles ledd. 

Vi tenker ofte at differansen avhenger av hva vi trekker fra hva, noe som i og for seg er riktig. 12 – 5 gir for eksempel et helt annet svar enn 5 – 12. Likevel er det tilfeller der differansen er den samme selv om vi bytter om på leddene. I alle situasjoner der differansen blir 0, altså differansen mellom to like tall, blir differansen også den samme hvis vi bytter om på leddene. Ettersom det finnes uendelig mange tall er det også uendelig mange tilfeller der differansen vil være den samme hvis vi bytter om på leddene (selv om det ikke er så enkelt å forestille seg for en elev)

Oppgave 3

Alltid

Når vi bruker multiplikasjon adderes en verdi et visst antall ganger. Verdiene og antall ganger kalles faktorer og svaret blir kalt et produkt. På samme måte som for addisjon vil ikke svaret påvirkes hvis vi bytter om på faktorene. 5· 3 (fem tre ganger) gir samme produkt som 3 · 5 (tre fem ganger). 

Selv om produktets verdi ikke påvirkes av faktorenes rekkefølge er det viktig å poengtere at konteksten kan påvirke faktorens rekkefølge. Å drikke 3dL melk 20 ganger er ikke det samme som å drikke 20 dl melk 3 ganger, selv om mengden melk blir det samme. ​​​​​​

Oppgave 4

Noen ganger

Når vi bruker divisjon deles en verdi på en annen verdi. Verdien som skal deles kalles en dividend og antall ganger dividenden skal deles kalles en divisor. Antall ganger divisoren går opp i dividenden kalles kvotient. På samme måte som subtraksjon spiller rekkefølgen rolle bortsett fra tilfellen der kvotienten blir 1.

Oppgave 5

Noen ganger

Det kommer helt an på tallene og hvor parentesen plasseres. For eksempel er 3 · 4 + 2 det samme som (3 · 4) + 2 og det samme som (3 · 4 + 2), men ikke det samme som 

3 · (4 + 2). I tillegg vil et regnestykke med bare 1-tall gi samme svar.

Oppgave 6

Alltid

Tre naturlige tall etter hverandre i tallrekka vil alltid ha den egenskapen at det største tallet er to større enn det minste. Trekker vi 1 fra det største tallet og legger 1 til det minste, vil vi ha tre tall med lik verdi. Summerer vi de tre tallene og deler summen på tre står vi igjen med et heltall. For eksempel er 4 + 5 + 6 det samme som (4 + 1) + 5 + (6 – 1) = 5 + 5 + 5.

Oppgave 7

Noen ganger

Tallene som kan deles på 2 som også kan deles på 4 er de tallene som både er i 2-gangen og 4-gangen. 

Oppgave 8

Alltid

Dette blir det motsatte av oppgave 7. Alle tallene i 4-gangen er også i 2 gangen. Det betyr at alle tallene som kan deles på 4 kan også deles på 2.

Oppgave 9

Noen ganger

Tallene som kan deles med på 3 som også kan deles på 9 er de tallene som både er i 3-gangen og 9-gangen. 

Oppgave 10

Alltid

Dette blir det motsatte av oppgave 9. Alle tallene i 9-gangen er også i 3-gangen. Det betyr at alle tallene som kan deles på 9  også kan deles på 3.​​​​​​

Etter at kahooten er ferdig kan sentrale begrep diskuteres i plenum. Spør gjerne elevene om de har lært noen nye begreper eller om de husker noen fra kahooten som de kan forklare for de andre. Hvis ikke kan følgende begrep diskuteres og forklares i plenum:

  • Ledd
  • Sum
  • Differanse
  • Produkt
  • Kvotient
  • Dividend og divisor

Det er viktig at elevene får mulighet til å forklare selv, og gi heller andre elever muligheten til å tilføye momenter i en forklaring framfor at læreren forklarer til enhver tid.