Hvor mange poteter?

Poteter

Emne

Telling, antall, posisjonssystemet

Hensikt

 • Gi barna erfaring med å lage intervall på en tallinje
 • Gi barna erfaringer med å gjøre overslag over antall i en mengde
 • Gi barna erfaringer med å arbeide systematisk for å strukturere mengder i enere, tiere og hundrere

Du trenger

Poteter/epler/rosiner/blyanter/knapper/lekebjørner

Lapper

Tusj

Beskrivelse av opplegg

Denne aktiviteten passer fint hvis dere har tatt opp poteter eller har tilgang på annet egnet materiale i store mengder.

Del 1: Gjøre overslag når potetene er ustrukturert

Legg poteter hulter til bulter utover bakken.

poteter%20ustrukturert_0.jpg

På bildet ser vi poteter som er ustrukturert.

Spør barna hvordan de kan finne ut omtrent hvor mange poteter det er. Utfordre barna til å gjøre et overslag over hvor mange det er, men uten å telle. La barna gjette, og deretter diskutere hvordan de tenker. Løft frem barnas ulike tenkemåter, for eksempel hvordan de ser for seg mengden.

Still spørsmål som:

 • Hvordan tenkte dere?
 • Var det noen som tenkte annerledes?
 • Hvorfor gjettet du det du gjorde?
 • Hvordan kan vi være sikre på at vi har fått med alle sammen, f.eks. de som ligger under andre?
 • Er det noen som vil endre overslaget sitt? Hvorfor?

Be deretter barna si et antall som de er sikker på at det er flere enn, og et antall de er sikker på at det er færre enn. De skal altså ikke gjette eksakt antall, men oppgi et intervall. For eksempel er Ida sikker på at det er flere enn én og færre enn femti, mens Sondre er sikker på at det er flere enn tre og færre enn en million.

Be barna skrive det de gjetter på to lapper, eller skriv for dem. På bildet ser vi at Ida og Sondre har skrevet det laveste tallet på en lapp, og det høyeste tallet på en annen lapp.

en%20til%20femti.jpg       tre%20til%20mill.jpg

Alle barna skal skrive lapper hvor de uttrykker sitt intervall. La alle barna få legge sitt intervall på bakken. For å unngå at det blir en konkurranse, er det unødvendig å markere hvilket barn som gjetter hva. Det interessante er å få fram mange ulike intervall, slik at dere senere kan diskutere hvordan riktig antall poteter passer med det barna har gjettet.

Still spørsmål som:

 • Hva er likt og hva er forskjellig med intervallene?
 • Hvilke av intervallene er store og hvilke er små?
 • Kan vi finne tall som er i både Ida og Sondre sitt intervall? Hvor mange?

Del 2: Gjøre overslag når potetene er strukturert

For å kunne gjette antall poteter noe mer nøyaktig kan barna nå flytte på potetene. Barna skal enda ikke telle alle potetene, men kunne gruppere dem eller legge dem i et mer oversiktlig system. Spør barna om de nå ønsker å justere intervallet de gjettet i sted? Gi barna mulighet til å skrive andre tall på lappene sine.

poteter%20delvis%20strukturert_0.jpg

 

Del 3: Telle hvor mange poteter det er

Nå skal barna finne ut eksakt hvor mange poteter det er. La barna komme med forslag til hvordan de sammen kan gjøre dette. Løft fram barnas ulike tellestrategier, og fokuser på ideer som innebærer å legge i bunker på 10 og 10.

Still spørsmål som:

 • Hvordan skal vi klare å holde oversikt?
 • Hvordan skal vi markere hver tier og hver hundrer?
 • Hvordan kan vi skrive ned et så stort tall?

Når dere har funnet ut hvor mange poteter det er, skriver dere også dette på en lapp.

Still spørsmål som:

 • Hva legger dere merke til?
 • Hvilke intervall inkluderer det eksakte antallet, og hvilke er utenfor?
 • Hvilket intervall er det minste som antallet er innenfor?

Nå skal dere plassere intervallene på ei felles tallinje. Når barna plasserer tallene på tallinja er det rekkefølgen på tallene som er vesentlig, og ikke den innbyrdes avstanden. På bildet under har barna lagt tallene 1, 3, 7, 50, 500, 900, 10.000 og 1.000.000 i stigende rekkefølge.

intervall%20i%20rekkef%C3%B8lge.jpg

 

Plasser deretter lappen med det ekstakte antallet på tallinja på riktig sted i forhold til de andre tallene.

Still spørsmål som:

 • Hva legger dere merke til?
 • Hvordan må vi justere lappene for å få plass til alle?

 

Rammeplanmål/Kompetansemål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Etter 2. årssteget - Tal
bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar
Etter 2. årssteget - Tal
telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar