3-5 klokketimer
Hel klasse

Personlig økonomi

Mynter

Emne

Budsjett, personlig økonomi.

Hensikt

Lære å sette opp realistisk budsjett i forhold til egen økonomi. Bruk av regneark som hjelpemiddel til dette arbeidet. Hente og bruke relevante opplysninger på nettet og hos andre kilder f.ek. familie.

Kombinere yrkes og studieveiledning, utdanningsvalg, med relevante redskaper og læreplanmål i faget matematikk.

Utvikle ferdigheter i forhold til:
  -bruk av digitale hjelpemidler, regneark
  -kildebevissthet gjennom søk på nett og vurdering av opplysninger ifht kilder
  -forholdet mellom inntekt og utgifter i sin personlige økonomi

Valg av tidspunkt

Ungdomstrinn, f.eks 9.klasse

Du trenger

Datamaskiner med regneark og nettilgang til alle elevene. Under fremlegging må arbeidet kunne presenteres digitalt for hele klassen.

Beskrivelse av opplegg

Felles oppstart i klassen med gjennomgang av bruk av regneark, formler m.m.
Felles idemyldring og innspill i forhold til egen fremtid, studier,yrker, studielån, inntekt,skatt,boutgifter, lån m.m.

Del klassen inn i par ev grupper på 3, fordelingen kan gjøres utifra hvilken livssituasjon de ønsker å undersøke. For eksempel kan elever som skal flytte på hybel etter 10.klasse samarbeide, eller elever som ønsker å se på eget budsjett når de skal studere etter vidergående. Elever som vil vurdere hvordan budsjettet vil se ut etter endt utdanning kan samarbeide og eventuelt lage et familiebudsjett basert på hvor de har tenkt å bosette seg.
Det viktige i denne prosessen er at den enkelte elev får et eierforhold til eget budsjett og kan identfisere seg med den livssituasjonen budsjettet bygger på.

Tips: det kan være lurt med enkelte begrensninger som "Lottomillionær og fotballproff i England", da disse inntektene tar fokus bort fra læringsmålet. Men viktigst av alt er at elevene setter opp realistiske budsjett, så har du en fremtidig fotballproff i gruppa så kan de kanskje sette opp budsjett for den tida de går på videregående ev. er tatt ut til rekrutteringslaget.

Etter at gruppene er etablert og de har valgt livssituasjon skal de undersøke realistiske utgifter og inntekter. For eksempel hvis man velger å være student i Trondheim må alle utgifter basere seg på reelle tall fra Trondheim, gjeldende studielånssatser, busspriser og ev. lønn fra ekstrajobb m.m.

Dette arbeidet kan ta 2-3 timer på skolen, og noe arbeid hjemme i forhold til forbruk av mat, sjekke priser på telefonbruk og andre forbruksvarer de har fri tilgang til hjemme.

Avslutningsvis legges dette frem for hel klasse og her vil tidsbruken variere i forhold til størrelsen på klassen.

Kompetansemål

Etter 10. årssteget - Tal og algebra
gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata