Mindre enn 1 time
To og to på en PC

Lineære funksjoner - et spill for to

Finn formelen

Emne

GeoGebra, lineære funksjoner, spill

Hensikt

Gjennom denne aktiviteten skal elevene teste sine egne kunnskaper om lineære funksjoner.

Valg av tidspunkt

Etter innføring i temaet «lineære funksjoner», eller som repetisjon når elevene arbeider med temaet på et senere tidspunkt.

Du trenger

To elever deler en PC med GeoGebra.

Beskrivelse av opplegg

I dette opplegget ser elevene om de har forstått begrepene stigningstall og konstantledd gjennom en konkurranse mellom to spillere.

Aktivitet 1

Eleven jobber alene og skriver opp 10 lineære funksjoner. Betegn funksjonene med `a(x)=`, `b(x)=`, `c(x)=` og så videre.

På forhånd må elevene avtale om det bare er tillatt med hele tall, for både stigningstall og konstantledd, eller om det er tillatt med brøker på stigningstall og/eller på konstantledd. Læreren kan også begrense brøkene elevene kan bruke. Det er dette utvalget som bestemmer vanskelighetsgraden til konkurransen.

Kommentar til læreren

At læreren kan åpne for forskjellig vanskelighetsgrad, gir en fin mulighet for differensiering. Det er ikke nødvendig at hele klassen har samme regler. Hvis en høytpresterende og en lavtpresterende elev jobber sammen, må den lavt presterende eleven lage funksjoner med høy vanskelighetsgrad og den høyt presterende eleven må lage funksjoner med lav vanskelighetsgrad, for eksempel funksjoner med bare hele tall. Dersom det er lov å bruke brøk for konstantleddet, må elevene være romslige med å tolke resultatet.

Aktivitet 2

Eleven må ordne spillebrettet på PC.

Finn funksjonsuttrykket_tabell.png

 

Da kan spillet starte:

Finn-funksjonsuttrykket_forste-losning.PNG

 

  • Spiller A skriver sin første funksjon inn i skrivefeltet og trykker Enter (rød graf).
  • Spiller B gjetter funksjonsuttrykket og skriver det inn i boksen. 
  • Spiller B har gjettet feil. Den blå grafen dekker ikke den røde.
  • Spiller B får et nytt forsøk. Slett tallene i boksen og skriv et nytt forslag.

 Finn-funksjonsuttrykket_andre-losning.PNG 

  • Denne løsningen er korrekt. Forslaget legger seg over den opprinnelige funksjonen.
  • Spiller B får 2 poeng siden han brukte to forsøk.

 

  • Slett funksjonen fra spiller A og teksten i boksen. Ikke slett funksjonen s(x), ellers forsvinner boksen også. Returknappen retter opp uhell.
  • Nå skriver spiller B inn den første funksjonen sin i skrivefeltet og spiller A gjetter.

Vinneren er spilleren med færrest poeng etter 10 forsøk.

Kommentar til læreren

Her har vi laget en innsettingsboks til å skrive inn funksjonsuttrykket fordi det gjør det lettere for elevene å redigere funksjonsuttrykket, siden uttrykket blir stående i innsettingsboksen. De kan endre deler av funksjonsuttrykket, for eksempel bare fortegn, stigningstall eller konstantledd, uten at de må starte helt på nytt hver gang.

Kompetansemål

Etter 10. årssteget - Funksjonar
identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjonar og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane
Etter 10. årssteget - Funksjonar
lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar
Matematikk 1P - Funksjonar
gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
Matematikk 1P - Funksjonar
omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
Matematikk 1T-Y - Funksjonar
gjere greie for funksjonsomgrepet og kunne omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
Matematikk 2P-Y - Funksjonar i praksis
gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
Matematikk 2P-Y - Funksjonar i praksis
omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar