Lengder

Elever med PC

De følgende oppgavene er øvinger i å beregne lengder i ulike geometriske figurer.

Elevene må bruke formler og regler de kjenner fra geometrien, men oppgavene er formulert slik at de må skaffe seg oversikt over problemet og vurdere og planlegge løsningene. Figurene i oppgavearkene er så store at elevene kan skrive og tegne inn der, men noen ganger må de tegne en hjelpefigur på egen hånd.

I noen av oppgavene nedenfor er måltallene gitt uten benevning. Lengden 1 står for 1 lengdeenhet og arealet 1 står for 1 arealenhet. Noen elever synes det er vanskeligere å forestille seg problemene når måleenhetene mangler, men dette er en del av øvingen. Det kan være nødvendig å snakke om dette med elever som finner det vanskelig. I oppgave 3 og 4 må man regne med eksakte størrelser. Hvis dette oppleves vanskelig, er det en fin anledning til å snakke om forskjellen på eksakte og avrundede løsninger. 

 

Eksempel fra oppgavesettet:

lengder1.jpg

Tips til veiledning:

  • Tegn!
  • Tegn inn flere mulige plasseringer av husene til de tre guttene.
  • Hvem er det enklest å ta utgangspunkt i?
  • Vi kjenner avstanden fra Ragnar til både Per og Lars. Ta utgangspunkt i Ragnars hus og marker alle punkter hvor Pers hus kan ligge. Marker deretter alle punktene hvor Lars’ hus kan ligge.
  • Fins det flere mulige avstander mellom Per og Lars? Forklar.

Relaterte filer