Omkrets 2

Elever med PC

De følgende oppgavene er øvinger i å beregne omkrets av ulike geometriske figurer.

De fleste oppgavene handler om å finne omkretser av sammensatte figurer. Elevene må bruke det de kan om omkretser i nye sammenhenger. Det er viktig at elevene skriver opplysninger på figuren, tegner inn eventuelle hjelpelinjer osv. slik at den visuelle forståelsen og bruken av regneregler henger sammen.

Oppgave 4, 5 og 6 har figurer som er avgrenset av sirkelbuer. Alle sirklene har radius 1, så utregningen er enkel og elevene trenger ingen hjelpemidler. Men det forutsetter at de regner ut eksakte størrelser, slik svaralternativene indikerer.  Hvis dette oppleves vanskelig, er det en fin anledning til å snakke om forskjellen på eksakte og avrundede løsninger.

Alle måltallene i oppgavene nedenfor er gitt uten benevning. Vi sier at lengden 1 står for 1 lengdeenhet og arealet 1 står for 1 arealenhet. Noen elever synes det er vanskeligere å forestille seg problemene når måleenhetene mangler, men dette er en del av øvingen. Det kan være nødvendig å snakke om dette med elever som finner det vanskelig.

Eksempel fra oppgavesettet:

 omkrets2.jpg

Tips til veiledning:

  • Hvilke linjestykker er en del av omkretsen til den store trekanten, og hvilke er ikke det?
  • Marker på figuren hvilke lengder som er regnet med i de ulike omkretsene. Er det noen som er markert to ganger?
  • Hvilke lengder har vi da tatt med for mye?

Relaterte filer