Vinkler

Elever med PC

De følgende oppgavene er øvinger i å beregne vinkler i ulike geometriske figurer.

Elevene må bruke den kunnskapen de har om vinkler i ulike figurer, men oppgavene krever at de kombinerer kunnskapene på måter som kanskje er nye for dem. De må skaffe seg oversikt over problemet og planlegge løsningen. Det er viktig at de venner seg til å tegne hjelpefigurer når det trengs, - her i oppgave 1. Ellers kan de skrive opplysninger inn på figuren, tegne inn hjelpelinjer osv.

I figurene i oppgavene nedenfor er ingen lengder oppgitt, bare vinkler. Alle vinkler er gitt i grader (0). Noen elever synes det er vanskeligere å forestille seg problemene når måleenheter mangler, men dette er en del av øvingen. Det kan være nødvendig å snakke om dette med elevene.

Man kan kontrollere alle løsningene ved hjelp av GeoGebra. Den største utfordringen er ofte å tegne figurene slik at de bevarer egenskapene sine også om vi flytter på noe i figuren, f.eks. at et kvadrat ikke deformeres om vi flytter på et hjørne. Det å planlegge og gjennomføre slike tegneoppgaver i GeoGebra er øvinger som utfordrer forståelsen i geometri.

Eksempel fra oppgavesettet:

 vinkler1.jpg

Tips til veiledning:

  • Skriv alle opplysninger dere har inn i figuren. Marker vinkelen dere skal finne.
  • Finn vinkel C.
  • Hva slags trekant er trekanten CDE?
  • Hva vet dere om vinklene i trekanten CDE? Forklar og regn ut.

Relaterte filer