Kvikkbilder i barnehagen

Kvikkbilder
Kvikkbilder er en aktivitet designet for å engasjere barn i å visualisere tall og forme mentale representasjoner. En mengde presenteres som en gruppe av objekter eller symboler. Barna får se et bilde i f.eks. tre sekunder, som er for kort til å kunne telle alle objektene. Slik oppfordres barna til å finne andre strategier for å finne ut hvor mange objekter det er. Barna får god tid til å tenke og bildet vises for andre gang slik at barna får mulighet til å bekrefte eller revidere det de har tenkt. Den voksnes rolle er å lede samtalen, orientere barna mot hverandres tanker og det matematiske målet.

Individuelt arbeid - bli kjent med kvikkbilder

Les artikkelen «Kvikkbilder i barnehage».
Noter deg deler som du finner interessante, viktige eller relevante.

Se på filmene som viser ulike måter å jobbe med kvikkbilder:

Gruppearbeid 1

Diskuter momenter dere har markert under lesingen av artikkelen.

Diskuter filmene: Hva slags matematikk ønsker den voksne å løfte fram i filmene? Hva ser du for deg at du kan ta med deg videre til din barnehage?

Dere skal sammen planlegge en Kvikkbilde-aktivitet som kan passe for den barnegruppen dere har. Ta gjerne utgangspunkt i «Planleggingsmal beabeidet for barnehage»

Tenk spesielt gjennom hvordan dere skal få alle barna med i samtalen. Hvordan skal dere få barna til å forklare og begrunne det de ser? Hvordan skal dere få barna til å lytte til de andre? Diskuter hvilke samtaletrekk som kan være til hjelp under samtalen.

Til slutt skal dere bestemme hvem av dere som skal gjennomføre aktiviteten med barna. Det kan være en fordel at to stykker gjennomfører aktiviteten sammen.

Alle er ansvarlige for opplegget, så «Time-out» kan gjerne avtales på forhånd. «Time-Out» vil si at de som gjennomfører aktiviteten kan stoppe opp og spørre de andre om råd. De som observerer kan også be om «Time-out» for å minne om noe som var avtalt, eller komme med tips som for eksempel: «Kanskje du kan spørre hvorfor…»

Utprøving med barna

En eller to voksne gjennomfører aktiviteten med barna og leder diskusjonen. De andre voksne observerer, tar notater og bidrar underveis hvis «Time-out» er avtalt på forhånd.

Gruppearbeid 2

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

I hvilken grad passet bildet dere valgte til de faglige målene dere hadde?
Ville andre objekter passet bedre?

I hvilken grad klarte dere å lede diskusjonen mot det faglige målet? Greide dere samtidig å spille videre på barnas forklaringer? Kunne dere gjort noe annerledes?

Hvilke utfordringer ligger det i å lede faglige samtaler med barn? Kan noen av samtaletrekkene være til hjelp? Hvilke samtaletrekk er viktigst for deg å øve på? Hva var utfordrende for dere i arbeidet med aktiviteten kvikkbilde?

Hva var utfordrende for barna?

Hvilke muligheter for læring fikk barna i arbeidet med denne aktiviteten?

Hvilke erfaringer skal dere ta med til neste gang dere skal arbeide med et kvikkbilde?

Relaterte filer