Slik kan du arbeide med matematikk i rammeplanen

Illstrasjonsbilder av barn som leker med strikk på brett
For å arbeide med matematikk i rammeplanen på en best mulig måte, trengs en god plan. Matematikksenterets tre-stegs kompetanseutviklingsplan kan være en fin start.

Første steg innebærer at dere individuelt leser dokumentet «Matematikk i rammeplanen». I steg to skal dere i fellesskap diskutere momenter fra dokumentet og dele tanker om barnehagens arbeid med matematikk. I tredje steg skal dere planlegge en aktivitet knyttet til et bestemt punkt i rammeplanen. 

Barnehagene fikk en ny rammeplan som gjelder fra 01.08.2017. Rammeplanen står helt sentralt i barnehagens arbeid og er et dokument som personalet skal bruke aktivt. Rammeplanen beskriver hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har, og den har mange punkter som er relevante også for matematikkfaget. Her vil vi presentere noen av punktene fra rammeplanen og beskrive kort hvordan disse er viktige for arbeidet med matematikk.
 
I arbeidet med matematikk i rammeplanen er det viktig at personalet kan diskutere kortere utdrag fra planen samtidig som at helheten ivaretas. I trå med nordisk barnehagetradisjon er de ulike delene i rammeplanen tett sammenvevd og barnehagen har en helhetlig tilnærming til barnas utvikling (s. 7). Barn uttrykker nysgjerrighet og undring for matematikk i varierte situasjoner. Arbeid med matematikk vil dermed sammen med de andre områdene være en gjennomgående del av barnehagens innhold (s. 47).

 

Steg 1

Dokumentet «Matematikk i rammeplanen» presenterer noen av punktene fra rammeplanen og beskriver kort hvordan disse er viktige for arbeidet med matematikk. Mens dere leser skal dere markere og/eller notere områder i dokumentet som du synes dere allerede jobber godt med, områder du synes dere arbeider noe med, og områder du mener barnehagen bør arbeide mer med. Noter også andre tanker, spørsmål eller kommentarer som dukker opp.

Steg 2

I fellesskap deler dere tanker og ideer fra notatene i steg 1. Diskuter hvordan barnehagen arbeider med matematikk, og hvordan dere kan utvikle praksisen videre basert på føringene i rammeplanen.

For å fokusere samtalen kan noen av disse spørsmålene være til hjelp:
• Hvordan arbeider barnehagen med matematikk?
• Hvordan planlegger og gjennomfører vi aktiviteter innenfor «Antall, rom og form»? Og hvordan ivaretar vi matematikken i spontane situasjoner?
• Hvordan kan vi støtte hverandre i arbeidet med fagområdet? Hvilke ressurser trenger vi? Hvem tar ansvar for hva?

Steg 3

I rammeplanens fagområde ”antall, rom og form” står det: «Personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning».

Diskuter i fellesskap eller i mindre grupper hva dette punktet i rammeplanen innebærer. Hvilket av disse ressursene (bøker, spill, musikk osv.) bruker dere allerede i arbeidet med matematikk?

Dere skal nå sammen bestemme dere for én av disse ressursene som dere ønsker å bruke mer i arbeidet med antall, rom og form. Planlegg sammen en aktivitet hvor ressursen inspirerer barna til matematisk tenkning. Skriv ned hva dere vil fokusere på i samtalen med barna. Hvilke muligheter og begrensninger gir ressursen? Samarbeid med kolleger både i planleggingen, i utprøvingen og i felles refleksjon i ettertid.