Familiematematikk på barnetrinnet

Familiematematikk på barnetrinnet

Prosjektet Familiematematikk ved Ila skole:

Et pilot-prosjekt

Det hadde lenge vært et ønske om å prøve ut et prosjekt der foresatte, lærere og elever skal arbeide sammen for å støtte barnas læringsarbeid i matematikk. Vi vet at mange barn sliter med å forstå matematikken. Mange synes det er kjedelig, og enda flere synes det er vanskelig. Noen barn har lett for å lære matematikk, kan mer enn det som er vanlig for alderen, og trenger å bli stimulert for å ikke miste interessen.

Med bakgrunn i forskning og utviklingsarbeid vet vi at barn som får passe utfordringer, får oppleve mestring og forståelse. De vil føle glede og stolthet, og får lyst til å lære. Motivasjonen vokser, og de er villige til å bruke tid og krefter på læringsarbeidet.

Dette prosjektet ble satt i gang for at alle som er involvert i barnas læring skal hjelpe barna til å nå så langt som evner og forutsetninger tilsier. Alle skal bli stimulert, få utfordringer, og komme videre. Ingen tror at alle kan komme like langt, men vi skal legge til rette for at alle skal kunne komme så langt som de makter. Da må vi ha høye forventninger til ALLE barn, forventninger til at de skal arbeide hardt og gjøre så godt de kan.

Mange foresatte opplever det å skulle stimulere egne barns læringsarbeid som konfliktfylt. Noen føler at de ikke kan nok matematikk selv, og har kanskje opplevd faget som kjedelig og vanskelig. Andre kan være faglig flinke, men synes det er vanskelig å hjelpe barna uten at det oppstår konflikter. Barna kan oppleve foreldrenes engasjement som mas og kontroll, og sier gjerne at foreldrene gjør ting på en annen måte enn læreren.

Prosjektet "Familiematematikk" tok sikte på å gi de foresatte innsikt i hva skolematematikk handler om, hvordan barn lærer, hva som er faglige barrierer, og hvordan de skal overstiges. Vi legger vekt på at matematikk er et kreativt og spennende fag, med aktiviteter og oppgaver som gir innsikt, forståelse, ferdigheter og evne til å anvende matematikken i egne liv og framtidige studier og yrker. Det gjorde vi gjennom kurs og samlinger med matematikk, læring og motivasjon som overordnet tema.

Vi ønsket også at lærerne ved skolen skal delta på kurskveldene.

Vi startet prosjektet ved Ila skole før jul med MATEMATISKE JULEVERKSTEDER, en kveld for hvert klassetrinn. Hensikten var å skape nysgjerrighet og engasjement for prosjektet.

Mål for prosjektet:
Utvikle en felles forståelse for hva som er målet med skolens matematikkundervisning.
Gi foreldre og lærere et godt grunnlag for å kunne stimulere barnas lyst til å lære matematikk.
Gi elevene gode opplevelser og god motivasjon for matematikklæring.

Tidsplan og temaer for kursene:
November:  Infobrev til lærere, foresatte og elever.
Desember:  Matematisk juleverksted for alle elever og foreldre
                 En kveld for hvert trinn på skolen.

Vi satte av en kveld hver måned fra januar til og med juni til kurs, og innholdet de ulike kurskveldene var som følgende:
Kurs 1. Motivasjonskveld for foresatte og lærere. Oppstart på "Ta med hjem. Mattepakke"
Kurs 2 for foresatte og lærere: Grunnleggende tallforståelse og geometri
Kurs 3 for foresatte og lærere: De fire regningsartene. Utvidelse av tallbegrepet
Kurs 4 for foresatte og lærere: Brøkregning og geometriske beregninger
Kurs 5 for foresatte og lærere: Måling, prosentregning, tredimensjonal geometri
Kurs 6 for foresatte og lærere: Statistikk og sannsynlighetsregning
   
Matematisk aften: 
Vi arrangerte også matematisk aften, en arena der foresatte og barn fikk oppleve felles matematiske gleder, utfordringer og mestring. Det for å stimulere til matematikkaktiviteter i hjemmene, aktiviteter som ikke er direkte knyttet til skolens matematikkundervisning, men som er med på å øke barnas matematikkinteresse og lærelyst. Vi arrangerte en matematisk aften i februar og en i mai. Hver matematisk aften varte i to timer.

Mattepakke:
Mattepakke er en koffert med spennede saker som kan brukes til å utforske matematikk. Matematikksenteret har laget en demo mattepakke til hvert klassetrinn fra 1. til 7. klasse. Disse fikk elevene låne med seg hjem i en hel uke, slik at familien kunne utforske kofferten sammen.
Mattepakkene finnes dessverre ikke for salg.