Fokus på elever som presterer lavt i matematikk

28.06.2019
Bilde av barn som rekker opp hånda i et klasserom
Vil du få flere elever til å mestre og engasjere seg i matematikk? Matematikksenteret og Statped har utviklet kompetanseutviklingspakker som skal styrke samarbeidet mellom skole og PPT.

«Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen.» 

Slik avsluttes overordnet del av læreplanen. Vi har tatt med oss 
dette kjernespørsmålet inn i arbeidet med elever som presterer lavt i matematikk.  

Styrk arbeidsmåter og undervisningspraksis

Et uttalt nasjonalt mål er at antall elever som strever med matematikk skal reduseres, og det er økt oppmerksomhet mot å oppdage og sette inn tiltak tidlig for elever som ikke har forventet utvikling.  Utviklingen av «Elever som presterer lavt i matematikk» er et grep for å nå dette målet. Kompetanseutviklingspakkene er laget for å styrke arbeidsmåter og undervisningspraksis slik at skolene blir bedre rustet til å nå det nasjonale målet. 

I arbeidet med å utvikle innholdet, har vi valgt å ha fokus på inkludering og at elevene skal oppleve matematikk som meningsfullt Å gjøre matematikken meningsfull er å møte elevene der de er, bygge videre på det elevene kan og la elevene oppdage hvordan matematikken henger sammen. 

Lærer som lærer

 Vi mener at en «lærende lærer» er en god lærer og at den viktigste ressursen i arbeidet med elevene, er læreren. I skoleutviklingsarbeid er fokuset å øke lærernes kompetanse slik at de kan utnytte handlingsrommet i undervisningen best mulig, med de elevene de har. Gjennom arbeidet med pakkene får læreren mulighet til å utvikle sin forståelse og undervisningspraksis i samspill med kolleger. Innholdet kommer derfor ikke med strakstiltak for den enkelte elev, men heller tiltak som er bra for hele elevgruppa. 
- Det finnes ingen raske løsninger, til det er utfordringene for komplekse, og elevene for forskjellige. Vi mener likevel at innholdet kan inspirere og gi hjelp i planlegging av tiltak, sier prosjektleder Olaug Lona Svingen. 
- Det som er god matematikkundervisning for én elev - er god undervisning for alle».

 

Engasjement fra ledelsen er et suksesskriterium

Innholdet i modulene vil gi skole og PPT et konkret utgangspunkt for felles kompetanseheving og tettere samarbeid. Sammen vil de kunne utvikle en felles forståelse av hva som er viktig i planlegging av tiltak til elever som presterer lavt i matematikk, og avklare hvem som gjør hva, til hvilken tid.
Ledelsen, både ved skolen og i kommunen, er viktig i planlegging av hva og hvordan man skal gjennomføre arbeidet med «Elever som presterer lavt i matematikk».  Gjennomføring kan skje på den enkelte skole, eller i samarbeid mellom flere skoler, og skoleledelsen er viktig for å få det til å fungere. Kommuneledelsen har et særlig ansvar for å inkludere PPT i kompetanseutviklingen. 

illustrasjoner_kompetansepakkene-01%5B1%5D.png
Pakkene i Elever som presterer lavt består av moduler som er bygget etter samme modell. Dere starter med FORARBEID som gjerne handler om å samle forkunnskap; går videre med SAMARBEID, og deretter en UTPRØVING med elever. Siste del, ETTERARBEID, handler i stor grad om erfaringsutveksling og refleksjon.