Hvordan utfordre elever som er i en misoppfatning?

11.06.2018
Bilde som viser svar fra barn med forklaring.
Matematikksenterets ressurser om misoppfatninger (FRAMM) består blant annet av eksempler på hvordan elevene tenker, og hvilke læringsstrategier de bruker. Målet er at elevene utvikle eksisterende strategier.
Om en misoppfatning fester seg, kan den bli til hinder for videre læring. Matematikksenteret har utviklet ressurser som kan identifisere misoppfatninger slik at læreren kan bidra til å utvikle elevenes strategier.

Ressursene Fra misoppfatning til mestring (FRAMM) kan brukes til å avdekke misoppfatninger innenfor ulike områder i matematikken, og kan være nyttige i planlegging av undervisning.

Målet med ressursene er å hjelpe lærere slik at de kan unngå å bidra til misoppfatninger når de innfører nye begrep, og å hjelpe elever ut av misoppfatninger de allerede er i.

Materialet består av beskrivelse av misoppfatninger som er avdekt blant elever fra 5.‒10. trinn og eksempler på oppgaver og undervisningsopplegg som er egnet til å utfordre og avsløre ufullstendige tankemønster hos elevene. Både oppgaver og undervisningsopplegg kan brukes i kartlegging og når eleven skal arbeide mer med enkelte begrep og/eller utvikle egne strategier.

Ressursene er delt i tre kategorier:

Misoppfatninger knyttet til tall

Misoppfatninger knyttet til tallregning

Misoppfatninger knyttet til brøk

Hva er misoppfatninger?
Misoppfatninger bygger på en bestemt tenkning som elevene bruker nokså konsekvent, og er noe annet enn tilfeldige feil og misforståelser. Misoppfatninger er ufullstendige tanker knyttet til et begrep og er en del av barns normale utvikling. Barn tolker nye ideer ut fra erfaring de allerede har. Det medfører at de av og til trekker ugyldige slutninger og generaliserer på sviktende grunnlag. 
Ofte oppstår misoppfatninger som et resultat av overgeneraliseringer. Et eksempel på en overgeneralisering er: «Når vi ganger blir svaret større, og når vi deler blir svaret mindre». Dette stemmer med heltall, men ikke alltid med desimaltall og brøk. Når forståelsen av et begrep er ufullstendig kan det hindre den videre faglige utviklingen. Læreren skal legge til rette for at elevene utvikler bedre begrepsforståelse.

 

Hvordan kan du jobbe med misoppfatninger?
Diagnostisk undervisning er et eksempel på en arbeidsmåte som bevisst setter søkelyset på og arbeider med vanlige feil og misoppfatninger.