Utdanner lærerspesialister i matematikk

28.10.2016
- Lærerspesialistene skal bli kjempegode i matematikk og matematikkundervisning. De skal i neste omgang spre kompetansen til sine lærerkolleger. Vi tror dette bidrar til å utvikle matematikkundervisningen i skolen på en god måte, sier Eskil Braseth ved Matematikksenteret.

Videreutdanning til spesialist i matematikkutdanning for ungdomstrinnet er opprettet ved NTNU på bestilling fra Kunnskapsdepartementet. Foreløpig er det et pilotprosjekt, der Matematikksenteret samarbeider med Program for lærerutdanning, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning og Institutt for matematiske fag ved NTNU.

Eskil Braseth, Matematikksenteret- De 21 lærerne som er med på utdanningen får en tredelt spesialisering: De skal tilegne seg kunnskap om matematikk og matematikkdidaktikk. De skal ta i bruk denne kunnskapen som lærere. Og ikke minst skal de spre kunnskapen til sine kolleger, forklarer Eskil Braseth (bildet  til høyre).

For Matematikksenteret er det viktig å bygge en bro mellom lærerens kompetanseutvikling i matematikk og lærerens praksis.

- Matematikksenteret har størst fokus på skoleutviklingsperspektivet i dette pilotprosjektet. Det innebærer at vi modellerer utviklingsprosesser og driver veiledning knyttet til disse. Lærerspesialistene får delta i utviklingsprosessene og praktisert veiledning og undervisning med elever på en skole, slik at de lettere kan se hvordan de kan drive utviklingsarbeid på egen skole, forklarer Braseth.

Nylig var Matematikksenteret med på Charlottenlund skole i Trondheim, der de kommende spesialistene hadde samling. Les mer om dette i Universitetsavisa.