Svein Anders Heggem

Svein Anders Heggem
E-post: sveinaheg@gmail.com
Mobil: 412 41 826

Utdanning

Adjunkt m/opprykk /cand. mag.

Yrkeserfaring:

 • 40 års erfaring fra grunnskolen, hovedsakelig fra ungdomstrinnet
 • Øvingslærer / praksislærer for studenter gjennom 25 år
 • Medlem av fagplangruppa for matematikk i allmennlærerutdanningen (L-98)
 • Ressursperson i matematikk i Lillesand og i prosjektledelsen av EMIL-prosjektet 1999-2003
 • Representant i Norsk Matematikkråd 1996-2003, 2008-2019
 • Leder av Fagråd for realfag i Utdanningsforbundet 2008-2010
 • Engasjement ved Sørlandet kompetansesenter 2006-2007, 2008-2009
 • Medlem i Utdanningsdirektoratets / Matematikksenterets ressursgruppe for regning i fag (2011-13)
 • Pedagogisk veileder i matematikk, Oppvekstavdelingen, Kristiansand (2011-2021)
 • Prosjektmedarbeider i Matematikksenterets arbeid med kompetanseutviklingspakkene Matematikkvansker og tilpasset opplæring, ressurser for å styrke kompetanse og samarbeid om elever som har behov for ekstra støtte i matematikk (2017-2020).

Kursledelses- og prosjekterfaring:

Kursvert/-leder i Norsk Lærerlag 1996-2002.
Ansvarlig for kursing av lærere i Lillesand fra innføringen av L-97. I ledelsen av prosjekteringen og gjennomføringen av EMIL-prosjektet 1999-2003, også som kursholder.

Kurskvalifikasjoner:

 • Undervisning som motiverer, involverer og inkluderer alle elevene: Hvilke grep kan vi gjøre for at hver elev får innsikt i egen læring og kompetanse?
 • Den matematiske samtalen: Kjerneelementene og bruk av samtaletrekk for at alle elevene bidrar og lærer av sine medelever.
 • Betydningen av å endre undervisningspraksis: Fra algoritmisk eller prosedyrepreget tilnærming («lære-bort-tradisjonen») til å utvikle mer relasjonell og kreative tilnærming, -en dypere læring («legge-til rette-for-læring-rollen»)
 • Analysere skolens behov, støtte, motivere for og veilede skolen i arbeidet med kompetanseutvikling.
 • Læringsledelse av matematikkopplæringen i klasserommet for å aktivisere alle elevene i et inkluderende læringsmiljø og i et læringsklima som støtter den enkelte.
 • Utforskende aktiviteter og oppgaver: Hvordan få ut potensialet i en oppgave slik at alle øker sin forståelse og kompetanse.
 • Relevans og variasjon i undervisningen: Bevissthet omkring bruk av ulike oppgaver.
 • Undervisningstilnærming og metode, elevens motivasjon og læringsorientering.
 • Regning som grunnleggende ferdighet i fag.
 • Intensiv opplæring for elever som står i fare for - eller henger etter – i matematikkundervisningen og som ikke trenger mer av det som ikke virker, men alternative metoder for forståelse.
 • Diagnostiske oppgaver: Hvordan kan læreren utnytte kognitive konflikter i arbeid for forståelse og læring.
 • Foreldres bidrag i barn og unges matematikklæring.

Nøkkelkvalifikasjoner:

 • Kurs for lærere på mellom-, ungdomsskoletrinnet og videregående skole.