Visjon og strategi 2015-2020

Meningsfull matematikk for alle

- et samspill mellom praksis, utvikling og forskning

Matematikksenteret vil bidra til at matematikkopplæringen tar utgangspunkt i barn og unges tenkning og bygger på deres interesser, bakgrunn, erfaringer og kunnskap.

Målet er at barn og unge skal utvikle en matematisk kompetanse som består av fem komponenter:

 

1. BEGREPSMESSIG FORSTÅELSE

Bygge opp begrepsmessige strukturer og se sammenhenger mellom matematiske begreper og ideer.

2. BEREGNINGnyesteTr%C3%A5dmodellen.png

Utføre prosedyrer effektivt, nøyaktig og fleksibelt.

3. ANVENDELSE

Kunne gjenkjenne og formulere matematiske problemstillinger og utvikle strategier for å løse problemene.

4. RESONNERING

Forklare og begrunne løsningsstrategiene du har brukt for å løse problemet.

5. ENGASJEMENT

Se på matematikk som nyttig og verdifullt, som noe du kan gjøre – dersom du arbeider med det – og  være villig til å gjøre arbeidet.

 

Matematikksenteret vil arbeide for å fremme en matematikkundervisning hvor elevene blir møtt med høye forventninger. Læreren leder arbeidet mot læringsmålet for timen og legger til rette for et godt læringsmiljø. Elevene får arbeide med kognitivt krevende oppgaver som fremmer resonnering og forståelse, og de får diskutere forskjellige løsningsstrategier med hverandre. Feil anses som en naturlig del av læringsprosessen. Da kan elevene erfare at matematikk er engasjerende, utfordrende og meningsfullt.

Matematikksenteret sin virksomhet skal være et samspill mellom praksis, utvikling og forskning. Senteret skal utvikle ressurser og modeller for kompetanseheving som målgruppene kan benytte og bli inspirert av. Ressursene skal utvikles på grunnlag av praksis- og forskningsbasert kunnskap, og alle ressursene skal være kvalitetssikret.

For å lykkes med dette, må Matematikksenteret ha tett kontakt med praksisfeltet. Denne kontakten vil senteret ivareta gjennom utviklingsprosjekter og annet samarbeid med barnehager og skoler.

Matematikksenterets arbeid skal være forskningsbasert. Senteret skal være oppdatert på nasjonal og internasjonal matematikkdidaktisk forskning og gjennomføre systematiske vurderinger og analyser i utviklingsprosjekter. 

Samfunnsoppdrag

Matematikksenteret skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Matematikksenteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for faget. Senteret skal videre bidra til å styrke kompetansen i regning som grunnleggende ferdighet i barnehagen og grunnopplæringen.

Mål

 • Matematikksenteret fremmer en forskningsbasert forståelse av hva som er god læring og undervisning i matematikk
 • Matematikksenteret støtter barnehager og skoler i utvikling av god matematikklæring
 • Matematikksenteret støtter barnehager og skoler i kunnskapsbasert utvikling av gode holdninger, økt motivasjon og interesse for matematikk
 • Matematikksenteret bidrar til styrket kompetanse i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i alle fag

 

Strategier på utøvende nivå

 • Vi skal ha kontakt og samarbeid med praksisfeltet
 • Vi skal ha kontakt og samarbeid med andre nasjonale sentre, universiteter og høgskoler og andre relevante samarbeidspartnere
 • Vi skal initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Vi skal utvikle og spre gode ressurser og modeller for kompetanseutvikling
 • Vi skal arrangere egne konferanser og bidra på relevante konferanser
 • Vi skal være synlige i media og delaktige i offentlig debatt
 • Vi skal være proaktive overfor politikere
 • Vi skal arbeide målbevisst med å utvikle gjensidig respekt, god kommunikasjon og godt samarbeid med overordnet enhet

                                    

Strategier på organisasjonsnivå

 • Vi skal ha en bevisst ansettelsespolitikk for å sikre en god balanse mellom forskere og praktikere
 • Vi skal være oppdatert på forskningslitteratur og ha kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer
 • Vi skal være oppdatert på det som skjer i barnehage og skole og ha tett kontakt og samarbeid med praksisfeltet
 • Vi skal være oppdatert på det som skjer i høyere utdanning
 • Vi skal fremme en kultur for utvikling og deling av kunnskap og erfaring
 • Vi skal legge til rette for et godt fysisk, sosialt og faglig arbeidsmiljø
 • Vi skal ha høy kompetanse på administrasjon og ledelse

 

Last ned Matematikksenteret sin visjon.