Nasjonale prøver og skolebasert kompetanseutvikling

Generelt om regning og skoleutvikling

På sidene våre finner du ulike ressurser som knytter regning til skolebasert kompetanseutvikling. Ressursene er basert på prinsippene for skolebasert kompetanseutvikling og erfaringer involverte kompetansemiljøer har fått i prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling". Ressursene er fordelt på tre ulike områder:

 • Forankring av satsningsområdet i personalet
 • Læreplanforståelse
 • Nasjonale prøver og skolebasert kompetanseutvikling

Ressursene kan bidra til å utvikle forståelsen for regning i personalet på ulike måter. Det er også lagt opp til at forarbeid og etterarbeid skal være en del av arbeidet med ressursene. Det er viktig at prosjektgruppen (de ansvarlige på skolen) legger til rette for at forarbeidet blir gjennomført og setter av god tid til etterarbeid med refleksjon. Prosjektgruppen må også sette av god tid i sitt etterarbeid til å systematisere og analysere det arbeidet lærerne har gjort i forbindelse med ressursene. Det vil danne utgangspunktet for det videre arbeidet i satsningen.

Ressursene bygger ikke på hverandre og må derfor ikke gjøres i en bestemt rekkefølge, men vi anbefaler alle å starte med å forankre regning i personalet. Dette vil gi et godt felles fundament å bygge videre på.

Hver enkelt skole må selv vurdere hvilke ressurser de ønsker å bruke og gjøre nødvendige tilpasninger for at ressursene skal fungere så godt som mulig. For de som er helt i startfasen anbefaler vi å arbeide med læreplanforståelse etter at regning er forankret i personalet. Ressursene er beregnet for hele personalet og følger en IGP-struktur, men ressursene kan tilpasses til å følge andre strukturer for utvikling.

IGP -modellen

I – Individuelt arbeid. Den enkelte deltaker arbeider individuelt med ett eller flere spørsmål om et tema, en tekst, eller lignende. Det er viktig at deltakerne noterer ned sitt arbeid.

G – Arbeid i team/gruppe. Deltakerne legger fram sine individuelle svar for hverandre på gruppa, og gruppa drøfter de individuelle svarene i fellesskap. Med utgangspunkt i gruppediskusjonen utarbeider gruppa et felles svar på spørsmålene, som de leverer inn eller forbereder en presentasjon.

P – Plenum. Teamene/gruppen presenterer sine skriftlige svar for de andre. Dette kan gjøres på ulike måter for eksempel som en PowerPoint-presentasjon, torgkafé, verdenskafé, eller lignende.

Etter at alle gruppene har presentert sitt arbeid må prosjektgruppa systematisere og analysere deltakernes arbeid. Dette arbeidet danner grunnlaget for det videre arbeidet og hvilke valg som bør gjøres i skolens videre utviklingsarbeid.

De ulike stegene vil være nærmere beskrevet i ressursene. 

Valg av satsningsområde bør være et resultat av et felles ønske blant lærerne. Uten et felles ønske om satsningsområde kan satsningen føles som et påtvunget utviklingsprosjekt som i sin tur gjør at personalet ikke drar i samme retning. Det anbefales at skolen i fellesskap har valgt satsningsområdet på bakgrunn av lærernes og skoleledelsens ønske før skolen tar i bruk ressursene på denne siden.

Her finner du en ressurs som beskriver hvordan resultatene og analyseverktøyet kan brukes av alle lærerne i kollegiet. Ressursen er et eksempel på hvordan en i personalet kan følge opp nasjonal prøve i regning slik at lærerne i alle fag blir bevisstgjort hva den nasjonale prøven viser om regning i sine fag. Ressursen tar utgangspunkt i IGP-modellen.

Formålet med nasjonale prøver i regning er å vurdere og utvikle elevenes ferdigheter i regning. Flere skoleledere og skoleeiere har gitt uttrykk for at de har valgt regning som satsningsområde i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling på bakgrunn av svake resultater. Det er imidlertid viktig å påpeke at resultatene på regneprøven ikke er noe godt mål for å måle prosjektets vellykkethet. Et grundig arbeid med analyseredskapene som følger med prøven kan derimot bidra til å styrke elevenes matematiske kompetanse som trengs for å kunne regne i de ulike fagene.

Oppgavene som lages for prøven vurderer den matematiske kompetansen som er en forutsetning for at elevene skal kunne regne i alle fag. Nærmere bestemt deler av den matematiske kompetansen de trenger for å kunne regne i faget oppgaven er tilknyttet. I analyseverktøyet står det beskrevet hvilken fagtilknytning de ulike oppgavene har.

Forarbeid

Gjør deg kjent med analyseverktøyet i PAS og se nærmere på oppgavene som er tilknyttet ditt eget fag. Knytt den matematiske kompetansen det fokuseres på i oppgaven(e) til følgende beskrivelser for ditt fag:

 • Fagets formål
 • Den fagspesifikke beskrivelsen for regning i faget
 • Kompetansemål

Ta notater som du tar med inn i aktiviteten.

Beskrivelse av hoveddel

Både på udir.no og matematikksenteret.no er det lagt ut forslag til flere undervisningsopplegg som handler om hvordan oppgavene fra nasjonal prøve i regning kan tas i bruk i klasserommet slik at de kan være til hjelp i elevenes læring. Målet med denne ressursen er at personalet på en skole skal bli bevisst hvilke utfordringer elevene på skolen har i ulike fag knyttet til den grunnleggende ferdigheten å kunne regne.

Denne ressursen kan brukes når som helst på året, men det anbefales likevel å bruke den like etter at resultatene fra prøven har blitt offentliggjort. Siden denne ressursen skal føre til at lærerne får en dypere innsikt i én eller flere oppgaver, så kan den brukes i sammenheng med ett eller flere av undervisningsoppleggene som er laget for å følge opp de nasjonale prøvene i klasserommet (http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Regning/).

I denne ressursen skal lærerne analysere noen få (1-3) oppgaver, som de som leder arbeidet må velge ut på forhånd. Ved å analysere og arbeide med en oppgave grundig, vil en få dypere innsikt i hva oppgaven måler og i hvilken grad den kan si noe om elevenes regneferdigheter i de ulike fagene. Når en velger hvilke oppgaver det skal fokuseres på, er det hensiktsmessig å velge oppgaver der elevgruppa har prestert lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. Det at elevgruppa presterer lavt på disse oppgavene vil kunne initiere en diskusjon omkring hvilke implikasjoner det vil få for de enkelte fag. I tillegg bør en se på fagtilknytning, slik at flest mulig fag blir ivaretatt. Fagtilknytningen til de enkelte oppgavene finnes i analyseverktøyet i PAS.

 

I – Individuelt arbeid med nasjonale prøver i å kunne regne

Lærerne arbeider individuelt med de oppgavene som er valgt ut. Dette er viktig for at lærerne skal bli kjent med oppgavene, og dermed være bedre forberedt til gruppe- og plenumsarbeidet senere. Det er viktig at lærerne får god tid til dette arbeidet. Det kan løses ved at det gjøres som forarbeid i forkant av økta. Før de kan svare på spørsmålene nedenfor, må de løse oppgavene selv. Spørsmålene som lærerne skal besvare må den som leder arbeidet bestemme på forhånd. Det bør ikke være flere enn tre spørsmål. Eksempler på spørsmål en kan stille er dette:

 • Hvordan tenker du når du løser oppgaven? Finnes det flere måter å løse oppgaven på?
 • Hva er de største utfordringene for elevene i oppgaven? (vanskelige begreper, utregninger eller noe annet?)
 • Hvilken matematisk kompetanse blir målt i oppgaven?
 • Er oppgaven relevant for faget du underviser i, og i så fall på hvilken måte?
 • For hvilke emner i faget du underviser er det viktig å beherske det som måles i oppgaven?
 • Er det noen kompetansemål i læreplanen der det er nødvendig å kunne det som måles i oppgaven?
 • Hvordan kan elevene arbeide med det som oppgaven måler i ditt eget fag?

Det er viktig at alle noterer i sitt arbeid med disse spørsmålene, slik at alle kan ta med seg det skriftlige arbeidet inn i gruppearbeidet.

 

G – Arbeid i Grupper

I gruppearbeidet samles personalet i grupper på 3-4 personer for å diskutere spørsmålene. For at dette arbeidet skal bli best mulig, er det viktig å gi noen retningslinjer for dette arbeidet. At alle i gruppa uavbrutt presenterer sitt arbeid før diskusjonen starter, kan være en god regel som sørger for at alle bidrag blir ivaretatt. Gruppa skal bli enige om en felles besvarelse for gruppa. Denne besvarelsen må enten skrives ned og leveres inn, eller det kan gjøres i form av en presentasjon i plenumsarbeidet (se under). Vi anbefaler at det settes av 1–2 timer til gruppearbeidet.

Hvordan gruppene settes sammen, avhenger av hva en ønsker å oppnå med gruppearbeidet. Nedenfor er det skissert noen alternativer.

 • Ved å blande kollegiet fra 1. til 10. trinn kan en oppnå bevissthet rundt læreplankunnskap, horisontkunnskap der progresjon i fag og regneferdigheter kommer tydelig fram. Ulikheten i utfordringer på barnetrinnet sammenlignet med ungdomstrinnet kan bli synliggjort med en gruppesammensetning på tvers av trinn. Om denne sammensetningen velges, kan det være lurt å sette en matematikklærer på hver gruppe.
 • Hvis en satser på rene faggrupper, kan en oppnå mer konsentrert horisontkunnskap, evne til å se dybden i sitt eget fag, og dessuten felles forståelse av hva som er regning i faget.
 • Ved å sette sammen grupper etter trinnteam vil en få mulighet til å identifisere knutepunkter mellom fagene. På trinnteam kan en samarbeide om å se mulighetene til å ha fokus på de samme emnene når det gjelder regning på tvers av fag.

 

P – Arbeid i Plenum

Etter at gruppene har fått tilstrekkelig tid til å arbeide med spørsmålene, er det viktig at gruppenes arbeid deles i plenum. Dette kan gjøres på ulike måter. For eksempel kan alle gruppene legge fram sitt arbeid for resten, eller det kan være en lederstyrt diskusjon i felleskap. Det finnes også andre måter å gjøre dette på, som torgkafé eller verdenskafé. Tidsbruken til plenumsarbeidet avhenger av hvordan det blir gjort.

Uansett hvordan en velger å gjøre det, er det viktig at alle gruppene leverer inn en besvarelse. Videre er det viktig at gruppenes besvarelser blir diskutert. Hvilke likheter og ulikheter var det i besvarelsene? Dette er viktig å diskutere, både fordi det gir større innsikt i spørsmålene som diskuteres og fordi det skaper nye spørsmål som er viktige å tenke på for å komme til en felles enighet i personalet rundt spørsmålene som diskuteres.

Etterarbeid

Lag et undervisningsopplegg som integrerer den matematiske kompetansen som ble diskutert i forbindelse med ditt fag. Samarbeid med matematikklæreren om begrepsbruk og representasjoner, og når det er hensiktsmessig å gjennomføre aktiviteten med tanke på elevenes forutsetninger.

Gjennomfør opplegget og beskriv hvordan det fungerte. Undervisningsopplegget med beskrivelsen sendes inn til prosjektgruppa.

Det beste er om lærerne går med på å dele oppleggene med hverandre. Da skaper man en delingskultur som alle kan nyte godt av.

Det er viktig at prosjektgruppa går gjennom arbeidet som ble gjort i løpet av prosessen og etterarbeidet, systematiserer og analyserer det for å se hvor langt skolen har kommet i prosjektet.

Presentasjonsformer

I tillegg til kjente presentasjonsformer som PowerPoint, Keynote, Prezi og lignende anbefaler vi følgende presentasjonsformer:

Torgkafé

Torgkafé er en presentasjonsform som fungerer slik at gruppene står på ”stand” og presenterer arbeidet sitt for de andre deltakerne som går rundt. Èn person på gruppa blir igjen og presenterer deres arbeid og svarer på spørsmål, mens de andre går rundt og ser hva de andre gruppene presenterer. Det er viktig å huske på at den personen som blir satt til å presentere gruppas arbeid også må få muligheten til å gå rundt og se hva de andre gruppene har arbeidet med. Denne presentasjonsformen aktiverer deltakeren fordi det åpner for en dialog. Det gruppa har arbeidet med blir diskutert av den som presenterer og de som går rundt, framfor kun å ha en monolog som det ofte blir ved presentasjoner i plenum. Torgkafé er også et godt alternativ for de som synes det er litt ubehagelig å presentere foran kolleger og/eller store forsamlinger. En slik presentasjonsform bruker som regel å ta mindre tid enn presentasjoner i plenum.

Verdenskafé

Verdenskafé er en presentasjonsform som legger til rette for dialog. Deltakerne skal diskutere i grupper fremfor å bruke lang tid på å presentere. De opprinnelige gruppene splittes opp og fordeles på nytt. Den nye gruppesammensetningen er slik at ingen av gruppene har deltakere som arbeidet sammen i teamarbeidet. Deltakerne representerer sin gamle gruppe og legger fram teamarbeidet. Verdenskafé som presentasjonsform tvinger alle deltakere til å være aktive fordi alle må presentere arbeidet fra teamarbeidet. Deltakerne har også i større grad mulighet til å diskutere, kommentere og/eller stille spørsmål til det som legges fram.