Måleenheter på engelsk

Hovedområder

 • Språklæring
 • Muntlig kommunikasjon

Aktuelle kompetansemål etter 10.årstrinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring
 • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
 • forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon

Forslag til læringsmål for eleven:

Jeg skal kunne:

 • identifisere og liste opp forskjellige måleenheter på engelsk
 • forklare hva engelske/amerikanske måleenheter tilsvarer på norsk
 • forklare med egne ord og vise hvordan man regner om Fahrenheit til Celsius, og vice versa

Beskrivelse av undervisningsopplegget

I dette opplegget skal elevene arbeide med en matoppskrift skrevet på engelsk med amerikanske måleenheter. Da må elevene anvende regning i en praktisk situasjon. Elevene må bruke relevante matematiske begreper i situasjonen, de blir kjent med måleenheter i et engelskspråklig land og de må forstå og kommunisere om tall. Opplegget er laget etter revidert bakgrunnsdokument.

Elevene bør oppfordres til anvende digitale verktøy gjennom hele oppgaven. For eksempel vil det her være mulig å lage et regneark som automatisk regner om mellom ulike måleenheter.

Oppgave til elevene

Ta utgangspunkt i en oppskrift fra en engelskspråklig kokebok, for eksempel en oppskrift på amerikanske frokostpannekaker. Jobb sammen med medelev(er), bruk relevante kilder og diskuter dere fram til løsninger på følgende oppgaver:

 • Finn ut hvilke måleenheter som finnes i oppskriften.
 • Forklar sammenhengen mellom de amerikanske og norske måleenheter for mengde
 • Forklar sammenhengen mellom Celsius-grader og Fahrenheit-grader.
 • Oversett oppskriften til norsk med bruk av metriske måleverdier og Celsius-grader.
 • Tilpass mengden på ingredienser i oppskriften til antall elever i klassen.

Vurdering

Læreren må støtte opp om og vurdere elevens kompetanse med hensyn til å identifisere og forstå bruk av måleenheter på engelsk. Det innebærer at eleven må ha kjennskap til måleenheter som brukes i engelskspråklige land og kunne bruke strategier og arbeidsmåter for å omgjøre mengdene og måleenhetene til norske forhold.

I dette opplegget vil det være naturlig at læreren vurderer i hvor stor grad elevene har oppnådd de foreslåtte læringsmålene. Læringsmålene bør vurderes underveis i arbeidet med oppgaven.

Hvordan kommer regning til syne i undervisningsopplegget?
Her vil det være en forutsetning at elevene bruker regning, når de skal forklare sammenhengen mellom måleenheter for mengde og temperatur. Å oversette oppskriften til norsk innebærer at elevene må utføre mange beregninger for å gjøre om fra amerikanske til «norske» måleenheter. Her vil det spesielt være aktuelt å regne med forhold.

Helhetlig problemløsningsprosess

Gjenkjenne og beskrive
Elevene må se at de har mulighet til å anvende regning for å forklare sammenhengen mellom måleenheter. De må kunne formulere matematiske problemer ut fra den praktiske situasjonen de befinner seg i. Her handler det om å gjøre om fra en måleenhet til en annen.

Bruke og bearbeide
Elevene gjør om mellom måleenheter som tilsvarer hverandre ved å utføre beregninger. De må kunne løse de matematiske problemene de har formulert. De skal være oppmerksomme på forskjellen mellom ulike måleenheter. Å skrive 1g eller 1 hg har en stor praktisk betydning i arbeid med oppskrifter.

Reflektere og vurdere
Her må elevene reflektere over og vurdere om de matematiske sammenhengene (løsningene på oppgaven) de har funnet er realistiske. For å kunne gjøre slike refleksjoner og vurderinger knyttet til måleenheter er det viktig at elevene har gode sammenligningsgrunnlag fra tidligere. De må for eksempel vite hva som er naturlige mengder væske i en oppskrift.

Kommunisere
Kommunikasjon er gjennomgående i hele problemløsningsprosessen. Elevene må kommunisere til de andre hvordan oppgaven kan løses. Her inngår at elevene skal forklare og begrunne underveis de sammenhengene de finner. I tillegg vil det her være aktuelt å forklare hvorfor de har valgt å bruke de måleenhetene de har brukt i «sin» oppskrift.