Elevers lesevaner

I dette undervisningsopplegget skal elevene undersøke lesevanene til elevene på skolen og presentere resultatet muntlig med grafiske framstillinger og statistikk.

Årstrinn: 8-10

Tidsbruk: 60 minutter

Regning som grunnleggende ferdighet i norskfaget

Å kunne regne i norsk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer.

Det vil si å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk.

Utvikling i regneferdigheter i norskfaget innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

(fra revidert læreplan fastsatt som forskrift 21.6.2013)

Hovedområde

Muntlig kommunikasjon

Aktuelt kompetansemål etter 10.årstrinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og med formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

Beskrivelse av opplegget

Elevgruppa diskuterer hverandres lesevaner. Her kan læreren gjerne ta utgangspunkt i en artikkel eller tekst om ungdommers lesevaner (for eksempel: https://www.duo.uio.no/handle/10852/26841).

Videre diskuterer læreren og elevgruppa hvilke lesevaner de tror elevene har på egen skole, og elevene lager en spørreundersøkelse som gir svar på det. Det bør klargjøres hva en spørreundersøkelse er og hvilke typer spørsmål som må stilles for å få et valid resultat.

Resultatet av spørreundersøkelsen skal deretter presenteres for resten av elevgruppa. Resultatet skal framstilles grafisk ved å bruke egnede digitale verktøy, og presentasjonen skal være muntlig.

Oppgave til elevene

Ungdommers lesevaner. Undersøk hva ungdom leser ved din skole. Lag en spørreundersøkelse og gjennomfør denne i en eller flere klasser på ungdomstrinnet. Undersøk om resultatene dine stemmer overens med andre undersøkelser og gjør en vurdering av forholdet mellom din gruppe og andre undersøkelser. Framstill resultatene grafisk og forbered en muntlig presentasjon for klassen. Presenter resultatene for klassen ved å bruke digitale verktøy.

Tips: For eksempel kan dere bruke opplysninger hentet fra Statistisk sentralbyrå hvor det framgår hva ungdom bruker fritiden til, eller du/dere kan sammenlikne med resultatene fra undersøkelser som medelever har gjort i andre klasser.

Hvordan kommer regning til syne i undervisningsopplegget?

I dette undervisningsopplegget er det fokus på å tolke og forstå informasjon i presentasjoner som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Arbeid med regning som grunnleggende ferdighet skal gi elevene verktøy til å kunne skape helhetlig mening i stadig mer krevende framstillinger, der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

Vurdering

Eleven arbeider med oppgaven ut fra kjente vurderingskriterier for denne presentasjonen. Lærer vurderer elevens kompetanse med bakgrunn i de samme vurderingskriteriene. Det innebærer at lærer gir tilbakemelding om kvaliteten på arbeidet og råd om hvordan eleven kan forbedre seg når det gjelder å holde en presentasjon med tydelig budskap og bruk av relevant terminologi og digitale verktøy. Hverandrevurdering kan også benyttes dersom elevene har fått trening i å vurdere andres arbeider.

Helhetlig problemløsningsprosess

Gjenkjenne og beskrive

I dette undervisningsopplegget må elevene gjenkjenne på hvilke måter de kan hente inn tallmaterialet slik at den innhentede informasjonen fra spørreundersøkelsen kan sees i sammenheng. Det handler om å gjenkjenne at man kan bruke en tabell og fremstille resultatet grafisk. Her vil da den matematiske modellen være tabellen som brukes for å systematisere informasjonen og den grafiske framstillingen som brukes for å synliggjøre resultatet man ønsker å framstille. Elevene må også gjenkjenne hvilke statistiske framstillinger man kan benytte seg av, og hvilke typer diagrammer som egner seg best i bestemte situasjoner. Med bruk av digitale hjelpemidler må også elevene gjenkjenne muligheten til å bruke regneark.

Bruke og bearbeide

Videre må elevene bruke tabellen og samle informasjonen på riktig måte. Riktig måte her avhenger litt av hva eleven ønsker å belyse. Likevel må tallmaterialet bearbeides og behandles riktig for at resultatet ikke manipulerer virkeligheten. Deretter må elevene bearbeide resultatet tabellen viser slik at det kan fremstilles grafisk. Begreper og beregninger innenfor temaene prosent og brøk vil være sentrale for å kunne redegjøre for resultatene.

Reflektere og tolke

Elevene må tolke resultatet sitt i forhold til artikkelen og statistisk sentralbyrå. Elevene må reflektere rundt det svaret de har fått og avgjøre om det er et fornuftig svar. Elevene må også reflektere over om den grafiske framstillingen viser det de ønsker å belyse. Videre kan det også være interessant å vurdere om svaret er representativt for en større gruppe elever enn bare skolen. Da må elevene redegjøre for vurderinger om valg av spørsmålsformuleringer, valg av svaralternativer, antall deltakere i undersøkelsen og eventuelt bruk av andre undersøkelser.

Kommunikasjon

Elevene må kommunisere både skriftlig og muntlig når de skal gjennomføre undersøkelsen. For at elevene som skal svare på undersøkelsen på riktig måte må elevene kommunisere hvordan gjennomføringen skal skje og eventuelt gi nødvendig forhåndsinformasjon. I tillegg må spørreundersøkelsen utformes på en slik måte at spørsmålsformuleringene blir forståelig for deltakerne. Elevene formidler resultater fra egne undersøkelser og sammenligner dette med andres funn.