Skriv en argumenterende tekst

I dette undervisningsopplegget skal elevene tolke og forstå informasjon i tekster som kan inneholde tall, størrelser og/eller geometriske figurer. Videre skal elevene bruke denne informasjonen til å skrive en argumenterende tekst.

Årstrinn: 8-10

Tidsbruk: 60 minutter

Regning som grunnleggende ferdighet i norskfaget

Å kunne regne i norsk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer.

Det vil si å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk.

Utvikling i regneferdigheter i norskfaget innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

( fra revidert læreplan fastsatt som forskrift 21.6.2013)

Hovedområde

Skriftlig kommunikasjon

Aktuelle kompetansemål etter 10. årstrinn

Mål for opplæringene er at elevene skal kunne

  • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
  • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Beskrivelse av opplegget

Les artikler eller hent opplysninger på nettforum om ungdoms bruk av sosiale medier. Flere nettsteder og forum har fokus på ungdom og nettbruk, og det er ofte dagsaktuelle artikler om dette temaet. Det vil kunne forsterke engasjementet hos eleven hvis lærer kan finne en dagsaktuell artikkel, nyere forskning og innlegg fra ungdom på nettforum som for eksempel ung.no og ungdata.no.

Læreren bør velge ut artikler og tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Disse bør gjennomgås sammen med elevene slik at de i fellesskap kan tolke tall og størrelser og vurdere hvordan dette brukes i argumentasjonen. Noen eksempler kan også vise misbruk av informasjon gitt ved tall og statistikk hvor forfatteren enten mangler forståelse eller ønsker å få frem et bestemt syn på en sak.

I det videre arbeidet kan elevene velge å bruke andre kilder, men det bør stilles krav til at disse inneholder matematikkfaglige begreper, ulike former for tall, geometriske figurer eller statistikk som kan brukes i elevens argumentasjon.

Oppgave til elevene

Ungdom og sosiale medier. Skriv en argumenterende tekst der du bruker opplysninger fra en eller flere kilder. Velg overskrift selv. I teksten skal du bruke tall og størrelser som du henter fra kilder du velger selv, husk å oppgi kildene.

Hvordan kommer regning til syne i undervisningsopplegget?

I dette undervisningsopplegget er det fokus på å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Arbeid med regning som grunnleggende ferdighet skal gi elevene verktøy til å kunne skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster, der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.

Vurdering

Lærer støtter eleven i arbeidet med teksten ved å gi tilbakemeldinger og råd underveis som hjelper eleven til å bygge opp en argumentasjonsrekke. Eleven kan bli involvert i læringsarbeidet ved å vurdere egen kompetanse med hensyn til oppsatte og kjente vurderingskriterier som gjelder argumenterende tekster med begrunnede synspunkter. Lærer vurderer elevens kompetanse på bakgrunn av de samme kriteriene for hva som kjennetegner en god argumenterende tekst.

Lærer vurderer elevens kompetanse med hensyn til bruk av kilder.

Helhetlig problemløsningsprosess

Gjenkjenne og beskrive

I dette undervisningsopplegget må elevene gjenkjenne hvilke representasjoner som brukes av informantene når de søker etter informasjon fra ulike kilder. Når elevene leter etter informasjon som gir opplysninger om ungdom og sosiale medier vil de møte representasjoner som tabeller, statistikk og geometriske framstillinger. Disse representasjonene må elevene gjenkjenne for å kunne trekke ut den informasjonen de trenger. Videre må elevene velge en matematisk modell som belyser informasjonen de ønsker å trekke frem i teksten. Det kan for eksempel være en tabell.

Bruke og bearbeide

Elevene må bearbeide dataene de finner om ungdom og sosiale medier slik at de kan bruke dem i den matematiske modellen. Når elevene skal hente informasjon fra en type representasjon og sette informasjonen inn i en ny representasjon krever det en del bearbeiding. For eksempel må elevene bearbeide informasjonen fra en grafisk framstilling før de kan fremstille den i en tabell, spesielt hvis informasjonen skal settes i sammenheng med en annen type informasjon.

Reflektere og tolke

Elevene må til slutt reflektere om den matematiske modellen gir et bilde på det de ønsker å formidle, og vurdere om modellen gir en riktig framstilling av dataene. For at elvene skal kunne bruke den i den argumenterende teksten er det viktig at den matematiske modellen bygger opp under argumentene i teksten, og ikke minst at den viser et riktig bilde av virkeligheten.

Kommunisere

Elevene formidler egen argumentasjon, basert på tall og størrelser i skriftlige tekster. Elevene kan argumentere ved hjelp av tallstørrelser, tabeller, diagrammer og lignende.