Tekst om regning i fremmedspråk

Kunnskapsløftet 06:

"Å kunne regne i fremmedspråk er en forutsetning for å forstå og bruke fremmedspråket i forbindelse med kvantifisering, beregninger, målinger og grafiske framstillinger i hverdagslige sammenhenger."

(Udir, u.å.)

Beskrivelsen av å kunne regne i fremmedspråk inneholder mange av de samme elementene som regning i engelsk, men på grunn av forskjeller i språknivået vil det innholdsmessig bli ulike fokusområder. I Fremmedspråk nivå I jobber man mye med vokabular, der tallord er en naturlig del av dette vokabularet. Aktuelle kompetansemål kan være:

  • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
  • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

I begynneropplæringen i Fremmedspråk nivå I opparbeider elevene seg et fundament, som det å lære hva 1, 2, 3… heter på fremmedspråket, uttale, staving – og i mange tilfeller et helt nytt tallsystem (fransk). Det betyr ikke at man i starten av fremmedspråkopplæringen bare pugger ord/tall. Parallelt med dette skal de selvsagt også øve reseptive og produktive ferdigheter.. Det krever målrettede oppgaver som gjør at elevene i størst mulig grad automatiserer ord og strukturer. Her har Fremmedspråksenteret utarbeidet mange fine ressurser: http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings---ressurser/fremmedsprak-niva-i_-ii-og-iii/ordinnlaring-niva-i.  

I starten av opplæringen vil mye av tyngden ligge på hovedområdet Språklæring, nettopp for å ruste elevene til å mestre det som beskrives i hovedområdet Kommunikasjon hvor kompetansemålene over er hentet fra.

Grafiske framstillinger er også beskrevet som en del av regning i fremmedspråk. Det er viktig at de grafiske framstillingene som blir introdusert for elevene er tilpasset deres språknivå, slik at de har språklige forutsetninger for å trekke ut relevant informasjon.

Regning må integreres som en naturlig del av faget, der fokuset må være at regning gir en bedre kompetanse i faget Fremmedspråk. Regning må ses på som et verktøy for å oppnå kompetanse i faget, og ikke som en mulighet til å drive matematikkopplæring.

 
Eksempler på emner som kan inngå i en læringssituasjon der regneferdigheten brukes på fagets premisser:

  • Årshjul: Kalender, årstider, måneder, vær (temperatur, nedbør), årstall
  • Biografiske data: Alder, fødselsdato, fødselsår, datonummer, gateadresse, etasje, postnummer, telefonnummer, skostørrelse, høyde, vekt, familieforhold, timeplan
  • Planlegge et selskap: Innkjøp (mengde/pris), matlaging (oppskrifter, temperatur), målenheter
  • Planlegge en reise: Reisebudsjett, valuta, avstand, tid (tidsforskjell, reisetid, åpningstider,
    klokkeslett), tidtabeller for tog og buss, shopping, restaurantbesøk
  • Kultur- og samfunnskunnskap: Klima, innbyggertall, areal, geografi, økonomi, levesett, historisk utvikling, tradisjoner, kjente personer, informasjon fra matematiske uttrykk som grafer, tabeller, diagrammer, etc.