Lærerveiledning til kahooten "Stemmer det? Symmetri, geometri" (quiz)

Kahoot logo
Denne kahooten omhandler symmetri og geometri og er laget som en quiz. Den består av 11 påstander som elevene skal bedømme er sanne alltid, noen ganger eller aldri.

Stemmer%20det%20symmetri.png
Klikk på bildet for å gå til quizen. 

Elevene skal gjennom bruk av egen kunnskap og samarbeid med medelever forsøke å diskutere seg fram til riktig svar. Gjennom denne aktiviteten vil elevene få trening i å forklare matematiske ideer for hverandre og argumentere matematisk for sine synspunkter. På den måten kan aktiviteten bidra til en dypere begrepsforståelse i geometri. 

Før du gjør denne kahooten kan lønne seg å arbeide med definisjonene på ulike typer firkanter og trekanter.

Kahooten er laget som en quiz og vil være konkurransepreget i form av at det gis poeng både for å svare riktig og for å svare raskest. Poengene blir også vist i en oversikt etter at hvert spørsmål er besvart. Et konkurransepreget miljø kan være hemmende for elevenes læring. Konkurransen kan blant annet føre til at noen elever anser det som viktigere å vinne enn å forstå hvorfor en løsning er riktig eller ikke, hvorfor forskjellige løsningsmetoder gir riktig svar og hvordan medelever tenker. Andre elever kan føle seg stresset og gi opp, som igjen kan føre til dårligere selvbilde og lav motivasjon i matematikk. Det er derfor viktig å understreke at du som lærer må vurdere om din elevgruppe greier å konsentrere seg om å forstå matematikken slik at konkurransedelen ikke får negative konsekvenser for elevenes læring i matematikk.

Vi anbefaler at elevene arbeider sammen i par. I tillegg til at par kan bidra til å ufarliggjøre konkurranseformen bør elevene som samarbeider få mulighet til å diskutere sine tanker og ideer. Bruk god tid på hver oppgave. Hvis elevene svarer forskjellig er det viktig at de får god tid til å diskutere og oppklare eventuelle misforståelser før kahooten fortsetter. Utfordre elevene til å forklare hvordan de tenker og hva de diskuterer i parene. Kahooten kan fungere både som en oppstart/repetisjon eller som en avsluttende aktivitet på temaet, avhengig av trinn og nivået på elevene. Dette er en fin aktivitet for læreren til å øve på å bruke samtaletrekk til å styre samtalen. Les mer om samtaletrekk her.

Oppgave 1

Oppgave 1

Alltid

Diagonalene i et kvadrat vil alltid dele kvadratet i fire rettvinklede trekanter. Den rette vinkelen (90°) er i sentrum av kvadratet. 

Oppgave 2

Noen ganger

Definisjonen til et parallellogram er at «to og to sider er parallelle». Definisjonen til et rektangel er «to og to sider er like lange og alle vinklene er 90°». Hvis alle vinklene er 90° vil også to og to sider være parallelle.Rektanglet er dermed et spesialtilfelle av parallellogrammet. Diagonalene i et rektangel vil alltid danne fire like lange linjer når de krysser i midten av rektanglet. De fire like lange linjene vil danne to og to sider til trekantene. Diagonalene i et parallellogram deler derfor parallellogrammet i fire likebeinte trekanter i alle tilfeller der parallellogrammet også er et rektangel. 

Oppgave 3

Noen ganger

Definisjonen til et rektangel er at «to og to sider er like lange og alle vinklene er 90°». Definisjonen til et kvadrat er at «alle sidene er like lange. Alle vinklene er 90°». Vi kan dermed si at kvadratet er et spesialtilfelle av rektanglet. Diagonalen i et rektangel er derfor ei symmetrilinje i rektangelet i alle tilfeller der rektanglet også er et kvadrat. Kvadratet er et spesialtilfelle av rektangelet, men like fullt et rektangel.

Oppgave 4

Alltid

Definisjonen til en drage er at «de sidene som møter hverandre i to motstående hjørner er like lange». Det betyr at både romben og kvadratet kan være spesialtilfeller av drake. Det betyr også at den lengste diagonalen i en drake er symmetrilinja i draken.​​​​​

Oppgave 5

Noen ganger

Definisjonen til en drage er at «de sidene som møter hverandre i to motstående hjørner er like lange». Det betyr at både romben og kvadratet kan være spesialtilfeller av drake. Den korteste diagonalen i en drake er symmetrilinja i draken når draken har form som et kvadrat eller en rombe.

Oppgave 6

Noen ganger

I en likebeint trekant er to av sidene like lange. Det betyr at trekanten kan ha opptil to grunnlinjer med ulik lengde. Trekanten vil derfor ha opptil to høyder med ulik lengde. Høyden i trekanten er symmetrilinje i de tilfellene hvor grunnlinja ikke er en av de to sidene med lik lengde.​​​​​​

Oppgave 7

Noen ganger​​​​​​

Oppgave 8

Alltid

I en rettvinklet trekant dannes den rette vinkelen av to kateter. Når den ene kateten er grunnlinja vil den andre være høyden, og motsatt. 

Oppgave 9

Noen ganger

En trekant kan ha opptil tre høyder med ulik lengde. I en likesidet trekant vil høyden være den samme uansett hvilken side man velger som grunnlinje. I en likebeint trekant, som ikke er en likesidet trekant, vil det være to høyder med ulik lengde. For alle trekanter som verken er likesidet eller likebeint vil det være tre høyder med ulik lengde. ​​​​​​

Oppgave 10 

Noen ganger

I et parallellogram er to og to sider parallelle. I oppgave 3 så vi at rektangelet er et spesialtilfelle av et parallellogram. Når rektangelet ikke er et kvadrat har det to høyder med forskjellig lengder. 

Oppgave 11

Alltid

Symmetri er for eksempel når den ene halvdelen av et objekt er speilbildet av den andre halvdelen. Symmetrilinja er linja som objektet speiles om. For at halve objektet skal være speilbildet av det andre må de ligge like langt fra symmetrilinja.