Apper i barnehagen: Hvordan velge riktig?

Her finner du eksempler på hvordan applikasjoner kan utvide og berike arbeidet med matematikk i barnehagen. Det finnes svært mange og svært ulike applikasjoner som kan brukes med barna. Det er virkelig en jungel av muligheter, og det kan være krevende å skulle orientere seg. Her finner du tips og informasjon om hva det kan være greit å se etter.

Apper på nettbrett kan være en flott mulighet for å berike barnas lek og læring med matematikk i barnehagen. Gjennom å bruke av varierte applikasjoner kan barna få nye og spennende erfaringer. Bruk gjerne appene sammen med annet fysisk materiell som byggeklosser, mikroskop, dukker eller tegnesaker. Når mulighetene på nettbrett og fysiske materialer utfyller hverandre, sikrer vi at barna opplever at virkeligheten og den digitale arenaen spiller sammen.

Det finnes svært mange og svært ulike applikasjoner som kan brukes med barnehagebarn. Det er virkelig en jungel av muligheter, og det kan være krevende å skulle orientere seg. For å sikre god kvalitet er det viktig at de voksne selv prøver appen grundig før den presenteres for barna. I denne utprøvingen er det også relevant å tenke over og diskutere med kolleger hva akkurat denne applikasjonen kan tilby og hvordan den utvider barnas opplevelser omkring et bestemt matematisk tema. Hvis applikasjonen tilbyr et innhold som barna bedre møter på en annen måte, så er den kanskje ikke verd å bruke. Bruk heller applikasjoner som utvider det vi kan gjøre i den virkelige verden, og som bidrar til at barna møter matematikken fra en ny innfallsvinkel. Applikasjonene vi velger må også gi et innhold som møter det barna er opptatt av, og som gjør barna til lekende og utforskende brukere heller enn passive mottakere. Barns bruk av applikasjoner kan være en fin inngang til spennende matematiske samtaler i barnehagen. Gjennom å snakke med barna om det de gjør, ser og erfarer på nettbrettet flytter vi fokuset fra verktøyet i seg selv og til innholdet det tilbyr. 

Et nyttig verktøy når dere skal velge apper, kan være vårt kvalitetssikringsskjema. Her kan dere vurdere faglig innhold, utforming og helhetsuttrykk.

 

Undersøke to- og tredimensjonale former

Flere applikasjoner gir mulighet for å både skape og endre geometriske former i både to og tre dimensjoner. Når barna bruker nettbrettet kan de lett endre formene på måter det er vanskelig å gjøre fysisk, og det gir muligheter for å undersøke egenskaper ved formene på en annen måte. Med en applikasjon kan barna dra i hjørner og kanter for å se hvordan formene endres. Sammen kan dere snakke om hva med formen som fremdeles er likt etter endringen og hva som er forskjellig. Barna vil oppleve at en trekant fremdeles er en trekant selv om den snus opp-ned, og at den kan bli til en firkant hvis de legger til en ekstra kant eller et ekstra hjørne. Noen applikasjoner tilbyr også puslespill som eksempelvis tangram hvor barna må rotere og flytte på former for å fylle et bilde. I noen applikasjoner kan barna også lage egne puslespill og dermed produsere oppgaver til hverandre.

Applikasjoner med lignende innhold finnes også knyttet til tredimensjonale former. Barna kan eksempelvis rotere, åpne og lukke former. Gjennom utforskning med applikasjonen vil barna kunne erfare at tredimensjonale former er satt sammen av de todimensjonale. En sylinder er for eksempel satt sammen av en firkant og to sirkler, mens en kube er satt sammen av seks kvadrater. Noen applikasjoner gjør det mulig for barna å bygge med tredimensjonale former og de kan ved å sveipe på nettbrettet endre perspektiv og dermed se byggverket sitt fra ulike synsvinkler. Det å arbeide med former og formers egenskaper er beskrevet i rammeplanen gjennom at barnehagen skal bidra til at barna undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former (…). En god applikasjon kan bidra til at barna møter formene på en slik måte.

Lage mønster og eksperimentere med symmetri

I rammeplanen står det at fagområdet antall, rom og form omfatter lekende og undersøkende arbeid med mønster. Gjennom bruk av applikasjoner knyttet til mønster kan barna skape og utforske ulike typer mønster selv. Det finnes applikasjoner hvor barna kan lage eller fortsette mønstre ved å organisere former, objekter eller toner på bestemte måter. Noen applikasjoner tilbyr også muligheten til å leke med symmetri. Her kan barna tegne på nettbrettet og så vil applikasjonen sette dette sammen til en større helhet ved å speile og rotere tegningen på varierte måter. Slik erfarer barna at en enkel figur/tegning kan settes sammen på ulike måter og dermed lage et vakkert symmetrisk bilde.

Leke og eksperimentere med tall,
telling og mengde

Mange applikasjoner handler om tall på forskjellige måter. Noen applikasjoner setter dette inn i en praktisk sammenheng som butikklek eller problemløsningsoppgaver, mens andre tilbyr ulike spill eller aktiviteter hvor det å telle er sentralt. I applikasjoner knyttet til tall er det viktig at barna får utforske telling og mengder på varierte måter. Noen applikasjoner fokuserer på tall i rekkefølge (ordinaltall), noen fokuserer på tall som mengder (kardinaltall), og noen på begge deler. Barna får rike erfaringer med tall hvis barnehagen velger varierte applikasjoner hvor barna får både sette mengder sammen, dele opp mengder, finne like mange, se hva som skjer hvis noe endres, flytte om, systematisere og rote til. Det betyr at barnehagen gjerne kan ha mange app-er knyttet til tall, men at disse er ulike slik at barna møter tallbegrepet på mange måter. Husk at det å få en god tallforståelse i barnehagen handler om å kunne eksperimentere med tall og mengder, ikke å huske hva tallsymbolene ”heter “ eller hvordan de ser ut. Et variert møte med tall er også løftet frem i rammeplanen. I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på. 

Utvikle romforståelse

Nettbrett tilbyr også stedtjenester som gir mange artige muligheter for å utforske rom og retning. Gjennom å bruke applikasjoner knyttet opp mot kart kan barna få erfaringer med orientering, avstand og retning. Kartapplikasjoner kan vise et område i både fugle- og gateperspektiv noe som gir barna erfaringer med visualisering. Applikasjoner knyttet til kart og retning kan brukes innenfor et lite område som eksempelvis barnehagens uteområde eller i større områder som nabolag, byer eller hele jordkloden. Applikasjoner knyttet til rom og retning kan brukes både i forkant av en tur, under turen eller i etterkant. Noen applikasjoner knyttet til rom og retning er det mulig å supplere ved å legge til egne bilder eller filmsnutter. Gjennom å bruke denne type applikasjoner vil barnehagen kunne arbeide lekende og undersøkende med plassering, orientering og visualisering, som er løftet frem i rammeplanen.

Programmere

Flere applikasjoner er laget for å gi barnehagebarn erfaringer med programmering. Programmering innebærer at barna må gi korte instruksjoner i en bestemt rekkefølge for å oppnå en ønsket handling. For eksempel kan barna gi instruksjonene ”ett skritt frem” og ”snu til venstre” for å få et objekt på skjermen eller i virkeligheten til å bevege seg på en bestemt måte. For å øve denne type tankegang kan det være fint å prøve programmering uten digitale verktøy først. For eksempel kan dere i barnehagen lage kort med kommandoer som barna legger i rekkefølge. Deretter kan dere bytte på å være robot som gjennomfører kommandoene en etter en. 

Gjennom programmering på nettbrett får barna oppleve hvordan det er å skape med teknologien som verktøy. I rammeplanen er det løftet frem at antall, rom og form også handler om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. I skapende arbeid med programmering vil barna måtte resonnere og argumentere for å finne løsninger. Når barna programmerer må de se sammenhenger, tenke kreativt og arbeide systematisk. Flere applikasjoner tilbyr programmering med lav inngangsterskel. For eksempel er noen applikasjoner bygget opp etter ”dra og slipp”-prinsippet som gjør dem lette å ta i bruk i barnehagen.

Lage bildebøker, animasjoner og film

Nettbrett gjør det enkelt å ta bilder, lage animasjoner og film i barnehagen. Mange applikasjoner tilbyr varierte muligheter for å sette bilder sammen til digitale bøker eller animasjoner. Barna kan være med å bestemme både innholdet i eksempelvis en animasjon, men også bidra i selve produksjonen. For eksempel må barna avgjøre hvordan den skal starte, hvilken rekkefølge bildene skal settes i, og hvordan den skal avsluttes. Bilder og animasjoner kan i tillegg fungere godt som dokumentasjon i barnehagen. En bildesekvens eller en film kan i enkelte tilfeller erstatte den mer tradisjonelle dokumentasjon med skriftlige rapporter. 

Andre applikasjoner kan også ta bilder med et bestemt forhåndsdefinert tidsintervall. Applikasjonen kan for eksempel ta bilde av en blomst eller isbit hvert minutt i en periode og så kan disse settes sammen til en film. Barna vil da se hvordan blomsten eller isbiten utvikler seg i raskt tempo. Sammen med barna kan dere da snakke om utvikling, endring og sammenhenger.

Det er en jungel av muligheter...

Det finnes svært mange applikasjoner å velge blant der ute! Det finnes mange applikasjoner som har høy kvalitet og som kan berike barnehagens arbeid med antall, rom og form. Men det finnes også applikasjoner hvor det matematiske innholdet er direkte feil, eller hvor innholdet drukner i staffasje som er irrelevant og forstyrrende. Noen applikasjoner har et svært tydelig matematisk innhold, mens andre applikasjoner har det mer skjult. 

Lykke til med å finne nye favoritter blant små og store i din barnehage. Husk at applikasjoner skal være et gjennomtenkt og kvalifisert verktøy i barnehagen - akkurat som alle andre verktøy. 

Relaterte filer