Eske 5 - Tall og mønster

Tall og mønster

Emne

Opplegget under er en tilrettelagt aktivitet hvor barna gjennom lek med ei eske med brikker får erfaringer knyttet til mønster og tall. Dette opplegget er utviklet i tilknytning til /content.ap?thisId=4918">filmen Lek med esker for 0-3 åringer.

Eske 5 handler om områdene mønster og tall.

Hensikt

Barn i barnehagealder erfarer at det finnes ulike typer mønster rundt oss i hverdagen. Med mønster menes det en regelmessig sammenheng mellom objekter. Vi ønsker at barn i barnehagealder får erfaringer med mønster gjennom at de eksempelvis kopierer mønster og utvider mønster. Dette blir naturlige aktiviteter når barna studerer to av sideflatene på denne eska. Arbeid med mønster utvikler barnas evne til logisk resonnement og argumentering, og er derfor en essensiell del av den helhetlige matematiske utviklingen.

De to andre sideflatene på eska gjør det mer naturlig å arbeide videre med barnas tallforståelse. I leken kan vi bruke begreper som flere, færre og like mange, og vi kan snakke med barna om hvilke tall som kommer før og etter i tallrekken. Etter hvert som barna behersker telling og har en forståelse for antall kan vi vise barna hvordan tallene kan sees i sammenheng med grupper av 5 og 10. Gruppering av tall er fundamentet for vårt tallsystem, og noe barn i barnehagealder kan oppdage og utforske.

Du trenger

Brikker som tellebrikker, spillbrikker, knapper eller lignende.

Eskebilder

Aktiviteten

1. Introduser barna for den sideflata på eska som viser mønster av gule og røde brikker. Snakk med barna om det de ser, og fokuser på begreper som repetisjon, mønster, neste, lik. Utfordre barna til først å kopiere mønstrene, for så til å utvide dem. Etterpå kan barna utfordres til å lage sine egne mønster. Gi barna frihet til å lage mønstrene helt selv. Barna kan her lage et mønster på egen hånd som du som voksen skal forsøke å utvide.

2. Sideflata med 9 kvadrater i et stort kvadrat kan brukes som spillebrett. Her kan barna spille eksempevis bondesjakk. En annen fin aktivitet er at du på forhånd legger brikkene på en bestemt måte i kvadratet og så tar et bilde av løsningen din. Barna kan deretter få se bildet du har tatt og må legge sine brikker på samme måte. Dette øver blant annet telling, hukommelse og romlig orientering. For å gjøre aktiviteten noe vanskeligere kan barna få se bildet bare en liten stund før det gjemmes bort (ca. 5 sekunder). Barnet må da lagre bildet i hodet sitt før det kopierer bildet med brikkene.

3. Sideflata med et tre kan brukes til å gi barna erfaringer med parkobling (en-til-en korrespondanse), telling og antall. De yngste barna kan sette tellebrikker i riktig farge på riktig prikk (lotto), mens eldre barn kan få vanskeligere utfordringer som å telle baklengs, telle med flere i gangen eller utføre grunnleggende regneoperasjoner. Etter hvert som barna blir eldre vil de se enda flere sammenhenger i tallene våre og de oppdager at gruppering er et viktig fundament for hvordan større tall skrives og uttales. I barnehagealder kan vi legge et godt grunnlag for videre tallforståelse gjennom å gjøre barna kjent med tallet ti, og vise hvordan det kan deles opp i fem og fem. Her har vi også fingrene våre som et utmerket verktøy.

4. På den siste sideflata er det tegnet to rektangler; ett rødt og ett gult. Denne eska kan brukes som spillebrett, eller gjennom lek gi barna erfaringer med flere, færre og like mange. Be barna trekke gule og røde brikker som de vil og plasser dem i firkanten med samme farge. Hvilken farge ble det flest av? Færrest? Bytt gjerne ut innholdet i eska med lekedyr eller tilsvarende og be barna plassere dem på den røde eller den gule matta. Kommuniser, resonner, lek, tull og le sammen med barna og led oppmerksomheten deres mot tallmessige sammenhenger tilpasset aldersgruppen.

tall og mønster ekse oversikt

 

 eske 5 bildet 2 

Rammeplanmål

  • Barnehage

Relaterte filer

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC