15-30 minutt
Grupper på 4-6

Logiske brikker og mengderinger

Mengderinger

Emne

Geometriske former. Forberedende kombinatorikk.
Likt og ulikt, forskjellen på, egenskaper ved figurer, tykk/ tynn, stor/ liten, trekant, firkant, kvadrat, rektangel, sekskant, sirkel

Du trenger

Logiske brikker og mengderinger

Aktiviteten

De brikkene vi bruker er formet som likesidete trekanter, kvadrater, rektangler, sekskanter og sirkler. Brikkene har tre ulike farger (rød, gul og blå), to ulike størrelser (stor og liten) og to ulike tykkelser (tynn og tykk). Dersom gruppa blir for stor, kan det bli mye venting.

Forarbeid: La barna få leke fritt med de logiske brikkene. Legg merke til hva barna gjør og hvordan de bruker brikkene og snakk sammen om dette når leken er over. Snakk om figurenes egenskaper.

Gjennomføring: Plasser tre mengderinger i ulik farge slik at de overlapper hver andre (se bilde nederst til høyre). Be barna legge de logiske brikkene etter forskjellige instrukser, som for eksempel

  • Blå ring: Trekanter
  • Gul ring: Store figurer
  • Rød ring: Røde figurer

Alle barna får en brikke hver som de skal plassere og fortelle hvorfor de plasserer den som de gjør. Still mange spørsmål til barna

  • Hva skal vi gjøre hvis en trekant er både stor og rød?
  • Hvor kan vi plassere en liten, gul sekskant?
  • Hva vil dere gjøre dersom en sirkel er stor og rød?

Dersom opplegget skal tilpasses yngre barn kan dere bruke to ringer (se bilde øverst).

Forslag til videre arbeid/tips/variasjon Oppgaven kan varieres ved å definere andre egenskaper ved figurene som skal plasseres i ringene. Her fins uendelig mange variasjoner.

Faglig, didaktisk input og refleksjon: Det er viktig at vi som voksne ikke alltid krever fasitsvar av barna. Lytt til barnas svar og forsøk å forstå hvordan de resonnerer. Barnas svar er ofte begrunnet i egenskaper vi voksne ikke tenker over, men som er vesentlig for barna. Barnas løsninger skal være utgangspunkt for videre utforsking og læring. Veiled dem videre ved å stille gode spørsmål og diskuter ulike løsninger på sortering etter egenskaper. De logiske brikkene vi bruker her, representerer kun én type trekanter og sekskanter, de regulære, og kun rettvinklede firkanter. Barna må bevisstgjøres om at figurer har navn etter antall kanter og at det finnes mange ulike trekanter, firkanter og sekskanter som ikke fins blant disse brikkene. Overlappende ringer som brukes i denne aktiviteten kalles Venndiagram etter John Venn som var en britisk matematiker på 1800-tallet. Ringene brukes i mengdelære og viser den logiske forbindelsen mellom ulike grupper av ting. I skolen brukes venndiagram spesielt i forbindelse med kombinatorikk og sannsynlighetsregning. 

 

Rammeplanmål

  • Barnehage
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC