Refleksjon

Bile av "Hva er matematikk"

Hensikt

Reflekter over spørsmålene og bruk gjerne litt tid til å tenke over hva du vil svare.  Filmsnuttene er ment å være både tankevekkende og engasjerenede, samtidig som de skal bidra til refleksjon rundt spørsmålene og de svarene du kommer frem til. De egner seg også godt for felles refleksjon og diskusjon i hele kollegiet.

Aktiviteten

Filmsnutt 1: Hva er matematikk?

Svaret du gir til dette spørsmålet legger føringer for hvordan du tilrettelegger for matematikklæring. Dere kan gjerne bruke litt tid til å tenke over hva dere mener hver for dere, før dere tar en felles oppsummering. 

Mange voksne og barn tror at matematikk handler om regler, formler, utenatlæring, regning, tall og fasitsvar. Dette er kun en liten del av faget. 

Matematikk handler om å

  • oppdage mønster, system og sammenhenger
  • organisere og strukturere verden
  • utvikle evne til logisk tenkning
  • utvikle forståelse og se anvendelser
  • utvikle et repertoar av strategier knyttet til matematiske tema og begreper

Filmsnutt 2: Hva er verdens største tall?

Hva svarer du hvis et barn stiller deg dette spørsmålet? Tenk gjennom spørsmålet og ulike svaralternativ før dere ser filmen.

Diskuter hva som skjer når vi svarer på ulike måter.  Måten vi svarer barnet på kan skape nysgjerrighet eller hindre barnets evne til å tenke og finne løsninger selv!

Hva fremmer god matematikklæring?

Matematikk-kunnskap krever  handling og utforsking. Dette krever nytenking, nye metoder og nye læringsareanaer. Resonnement, problemløsing og kommunikasjon er viktig og må vektlegges. Barna trenger å utforske og undre seg, eksperimentere og leke matematikken inn.

 

Filmsnutt 3 og 4: Hva kan dette være?

Studer de fire arkene og kom med forslag til hva slags matematikk som kan være skjult.  Dette kan dere også gjøre på fellestid med alle ansatte. Diskuter de ulike svarene. La så barna få prøve. Er det mange like svar? 

I filmsnutten vil dere finne svar fra noen tilfeldige barn og voksne som er spurt og hva de svarer.  

Er barna mer åpne og kreative enn de voksne når de svarer?

Hvordan er svarene hos dere?

"Hva kan dette være?" er et mye bedre spørsmål enn "Hva er dette?", hvor vi kun er opptatt av fasitsvar. 

Aktiviteter du legger til rette for skal 

  • involvere barnas egen matematiske tenkning slik at de får anledning til å finne egne løsninger og sammenhenger 
  • ta hensyn til barnas bakgrunn, erfaringer og forkunnskaper
  • gi utfording nok til alle og det det stilles krav og vi har høye forventninger til barna
  • gi barna mulighet til å diskutere løsningsstrategier og forstå at å gjøre feil er en naturlig del av læringsprosessen

Refleksjon og oppsummering

Etter hver aktivtet du gjør sammen med barna skal det være satt av tid til oppsummering og refleksjon omkring aktivteten. Den viktigste delen av barnas læring skjer i denne situasjonen. Viktige begreper og ideer løftes opp og bekreftes, og du har muligheten til å knytte sammen barnas ideer. Refleksjon og oppsummering bør være en stor del av hver aktivitet!

Rammeplanmål

  • Barnehage
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC